Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM

Nadesłany przez panwac 10.01.2011, 18:00:00 (1779 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Komunikaty

W miniony weekend Komisja Ekonomiczna Rady Naczelnej ZHP zakończyla swoje prace nad projektem "Uchwały w sprawie wstrzymania działań związanych z reformą Centrum Wychowania Morskiego ZHP - Zespołu Armatorskiego „Zawisza Czarny”, przygotowanej w celu umożłiwienia wykonania głębokiej i rzetelnej analizy sytuacji finansowo-ekonomicznej CWM ZHP ZA "Zawisza CZarny" przed podjęciem decyzji o dalszym jego rozwoju.

Szef Komisji Ekonomicznej, hm. Andrzej Jąderko bardzo prosi wszystkie środowiska, którym leży na sercu dobro ośrodka o szybkie sformułowanie i przesłanie opinii dotyczących projektu uchwały.Treść korespondencji rozesłanej do wszystkich chorągwi

Cytat:

Komisja Ekonomiczna Rady Naczelnej ZHP wyraża zaniepokojenie działaniem Głównej Kwatery ZHP zmierzającym do przekształcenia Centrum Wychowania Morskiego ZHP - Zespołu Armatorskiego "Zawisza Czarny" poprzez powołanie Fundacji Harcerstwa CWM.

Powyższe działanie realizowane jest bez oparcia o niezbędne analizy prawne i ekonomiczne, nie zostało poparte również opracowaniem stosownych planów organizacyjnych i programowych. Projekt ten nie został również skonsultowany ze środowiskami harcerskimi wewnątrz organizacji.

KE Rady Naczelnej ZHP widząc poważne ryzyko utraty przez ZHP kontroli nad majątkiem znacznej wartości, przynoszącym znaczące i stałe przychody, skierowała do Przewodniczącego ZHP projekt uchwały z prośbą o poddanie go pod pilne głosowanie. Przyjęcie tej uchwały pozwoli zapoznać się Radzie Naczelnej ZHP oraz pozostałym władzom Związku z założeniami projektu oraz umożliwi podjęcie optymalnych dla Związku działań.

Zwracamy się z prośbą o pilne upowszechnienie treści projektu uchwały w środowiskach oraz szybkie sformułowanie opinii w tej sprawie. Prosimy o przesyłanie opinii na adres andrzej.jaderko[at]rn.zhp.pl  - będą one wsparciem dla Rady Naczelnej w dalszych pracach.

Czuwaj!
Komisja Ekonomiczna Rady Naczelnej ZHP.

Projekt uchwały (zamieszczony poniżej) został przesłany Przewodniczącemu ZHP hm. Adamowi Massalskiemu i czeka obecnie na jego decyzję o dopuszczenie do głosowania.

Treść projektu uchwały wraz z uzasdanieniem

Cytat:


wnioskodawcy:
- Komisja Ekonomiczna Rady Naczelnej ZHP
- hm. Rafał M. Socha – wiceprzewodniczący ZHP

 

- projekt –


Uchwała nr …/XXXVI Rady Naczelnej ZHP
z dnia … stycznia 2011 r.
w sprawie wstrzymania działań związanych z reformą
Centrum Wychowania Morskiego ZHP - Zespołu Armatorskiego
„Zawisza Czarny”


1. Na podstawie § 67 ust. 4 pkt 1 Statutu ZHP, Rada Naczelna ZHP zobowiązuje Główną Kwaterę ZHP do:
1) przedstawienia Radzie Naczelnej ZHP aktualnej analizy sytuacji ekonomicznej i prawnej Centrum Wychowania Morskiego ZHP - Zespołu Armatorskiego „Zawisza Czarny” wraz z rekomendacją optymalnego sposobu zarządzania tą jednostką organizacyjną,
2) wstrzymania wszelkich działań, których skutkiem może być:
a) zmiana sposobu zarządzania Centrum Wychowania Morskiego ZHP – Zespołem Armatorskim „Zawisza Czarny”,
b) zmiana sposobu zarządzania majątkiem będącym obecnie we władaniu Centrum Wychowania Morskiego ZHP – Zespołu Armatorskiego „Zawisza Czarny”,
c) wprowadzenie zmian organizacyjnych w tej jednostce,
do czasu zaopiniowania przez Radę Naczelną ZHP analizy i rekomendacji określonych w pkt. 1.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego

hm. Adam Massalski

Uzasadnienie

Podczas V zebrania Rady Naczelnej ZHP, które miało miejsce w dniach 18-19 grudnia 2010 r. odbyła się dyskusja nt. sytuacji Centrum Wychowania Morskiego ZHP - Zespołu Armatorskiego „Zawisza Czarny” (CWM ZHP ZA ZC) oraz planów powołania Fundacji Harcerstwa CWM. W trakcie dyskusji członkowie Głównej Kwatery ZHP zaprezentowali opinie nt. sytuacji ekonomicznej CWM ZHP ZA ZC. W odpowiedzi na przedstawione opinie, do członków Rady Naczelnej ZHP napłynęły informacje prezentujące:

  • odmienną, niż prezentowana przez członków Głównej Kwatery ZHP sytuację ekonomiczną CWM ZHP ZA ZC,
  • dodatkowe fakty, które – mając na uwadze dobro majątku ZHP - należy uwzględnić podejmując decyzję o sposobie zarządzania CWM ZHP ZA ZC.

Za najistotniejsze kwestie należy uznać:

1. Sytuacja finansowa i prawna CWM ZHP ZA ZC

CWM ZHP ZA ZC w obecnej strukturze funkcjonuje od 2006 r. W chwili powołania obciążony był zadłużeniem w wysokości ok. 900.000 zł (700.000 zł długu, 200.000 zł należności z tytułu koniecznej naprawy jachtu Zjawa IV). Do dnia dzisiejszego ww. zadłużenie zostało spłacone środkami wypracowanymi przez CWM ZHP ZA ZC.

Ze środków własnych wypracowanych przez CWM ZHP ZA ZC dokonano również innych istotnych wydatków:

  • w roku 2010 sfinansowany został remont klasowy jachtu „Zawisza Czarny” (koszt remontu wyniósł prawie 500.000 zł),
  • w roku 2010 CWM ZHP ZA ZC udzielił Głównej Kwaterze ZHP pożyczkę w wysokości 100.000 zł (pożyczka nie została dotychczas zwrócona),
  • wyremontowano i wyposażono bazę noclegową i sale szkoleniowe CWM ZHP ZA ZC.

Powyższe informacje stoją w sprzeczności z obrazem złej kondycji finansowej CWM ZHP ZA ZC prezentowanym przez członków Głównej Kwatery ZHP. Jednocześnie brak jest uzasadnienia ekonomicznego do prowadzenia gwałtownych, nieopartych o precyzyjną analizą zmian organizacyjnych CWM ZHP ZA ZC. Tym bardziej brak uzasadnienia dla metod tak skrajnych, jak proponowane przez Główną Kwaterę ZHP.

Należy wskazać, iż planowana i realizowana przez Główną Kwaterę ZHP koncepcja likwidacji CWM ZHP ZA ZC oraz powołania Fundacji Harcerstwa CWM w planowanym kształcie będzie skutkować przekazaniem władztwa nad majątkiem odrębnej osobie prawnej, a konsekwencji trwałą utratą władztwa nad tym majątkiem.

Należy również wskazać, iż w okresie najbliższych 2 miesięcy przewidywane jest wydanie przez sąd orzeczenia w sprawie o zasiedzenie własności nieruchomości CWM ZHP ZA ZC. Obecnie Związek nie jest właścicielem, a jedynie posiadaczem terenu. Uzyskanie pełni praw właścicielskich – to stan, o który przez lata Związek walczył – ma ogromne znaczenie zarówno ze względu na wysoką wartość terenu i budynku CWM ZHP ZA ZC, jak i szansę na realizację idei wychowania morskiego w ZHP. Jednym z czynników utrzymania przez ZHP praw do CWM ZHP ZA ZC jest prowadzenie w CWM ZHP ZA ZC działalności statutowej. Likwidacja CWM ZHP ZA ZC w obecnej strukturze, a tym bardziej wyprowadzenie majątku CWM ZHP ZA ZC do innego podmiotu mogą spowodować ostateczną utratę szans na uzyskanie przez ZHP prawa własności CWM ZHP ZA ZC.

2. Nieczytelność postępowania Głównej Kwatery ZHP w sytuacji planowanych przekształceń CWM ZHP ZA ZC

Wyjaśnienia wymaga metoda wyboru koncepcji utworzenia Fundacji CWM, w szczególności następujące kwestie:

  • Główna Kwatera ZHP ogłosiła konkurs na projekt koncepcji funkcjonowania i zarządzania CWM ZHP ZA ZC. W trakcie konkursu część uczestników podniosła kwestie, iż wprowadzane są zmiany reguł konkursu, co miało sprzyjać jednemu z oferentów (komisja konkursowa odniosła wrażenie, że jeden z oferentów – i tylko on – dysponuje istotną wiedzą o planach Głównej Kwatery ZHP dotyczących CWM ZHP ZA ZC, stąd wniosek komisji do Głównej Kwatery ZHP o ponowne określenie wymagań i oczekiwań). Z informacji kierowanych przez środowiska drużyn wodnych wynika, iż komisja konkursowa wyróżniła projekt dh. Stanisława Teicherta. Projekt utworzenia fundacji nie zyskał większego uznania. Z niewyjaśnionych powodów Główna Kwatera ZHP zakończyła konkurs bez dokonywania wyboru najlepszej oferty. Dziś wdrażana jest koncepcja, która będąc prezentowaną w konkursie, nie została uznana za najlepszą.
  • Niewyjaśnioną pozostaje kwestia, dlaczego operatorem realizującym porozumienie zawartym z Miastem Gdynia nie może być dzisiejszy CWM ZHP ZA ZC (lub ZHP, czy jakakolwiek inna jego jednostka organizacyjna), a konieczna jest likwidacja CWM ZHP ZA ZC i powołanie fundacji (szczególnie, gdy następuje to w momencie doprowadzenia CWM ZHP ZA ZC do pełnej rentowności i samodzielności ekonomicznej).
  • Proces przekształcenia CWM ZHP ZA ZC prowadzony jest bez konsultacji ogólnozwiązkowych – w tym konsultacji z przedstawicielami Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich – mających wiedzę i doświadczenie w zakresie zarządzania majątkiem służącym celom morskim.

Podejmowanie decyzji o fundamentalnym znaczeniu dla działalności programowej i ekonomicznej Związku wymaga głębokiej analizy prawnej, statutowej, ekonomicznej oraz celowościowej. Decyzje podejmowane dziś przez Główną Kwaterę ZHP są pozbawione tych podstaw. Sposób podejmowania tych decyzji w odniesieniu do kwestii zarządzania CWM ZHP ZA ZC jest również świadectwem wręcz ignorowania opinii środowisk harcerskich.

Wobec powyższych faktów, wątpliwości i zagrożeń proces prowadzonych zmian w CWM ZHP ZA ZC winien być wstrzymany do czasu zaopiniowania przez Radę Naczelną ZHP rekomendacji optymalnego sposobu zarządzania tą jednostką organizacyjną.

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.

Autor Wątek
leon
Wysłano: 10.01.2011, 22:34  Uaktualniono: 10.01.2011, 22:34
Lejwoda
Dołączył: 14.03.2010
Skąd: Katowice
Liczba wpisów: 99
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Za 5 lat trzeba będzie przeprowadzić "Duży Remont Klasowy" Zawiszy Czarnego = ok 1 milion złotych. Kto z imienia i nazwiska będzie odpowiedzialny za pozyskanie tej kwoty. Z prostych wyliczeń wynika, że jeśli w ciągi 5 lat nie odłożymy po 200tys zł Zawias pójdzie na żyletki.

Autor Wątek
panwac
Wysłano: 10.01.2011, 23:13  Uaktualniono: 10.01.2011, 23:13
Webmaster
Dołączył: 01.09.2003
Skąd: Łódź
Liczba wpisów: 849
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Cytat:
leon napisał:
Kto z imienia i nazwiska będzie odpowiedzialny za pozyskanie tej kwoty

To chyba retoryczne pytanie - wszystko zależy od aktualnie obowiązujących umów...

Jeśłi właścicielem będzie ZHP, to osoby decyzyjne ZHP (GK + pełnomocnicy w CWM). Jeśli statek pójdzie w dzierżawę na 5 lat, to... ZHP, czyli GK. Jeśli umowa dzierżawy będzie dłuższa... - tu potrzebuję wsparcia prawnika... GK, czyli właściciel? A może dzierżawca, jeśli taka klauzula będzie w umowie? Tyle, że dzierżawa polega na eksploatowaniu cudzej własności w celu pozyskania korzyści... kto rozsądny zgodzi sie wziąć na siebie remont klasowy statku o nieznanym kosztorysie? i jaka pewność, że w przypadku dzierżawy koszt remontu zamknie się w kwocie jednego miliona?

Autor Wątek
michalsadowski
Wysłano: 11.01.2011, 0:47  Uaktualniono: 11.01.2011, 0:47
Lejwoda
Dołączył: 10.03.2010
Skąd: Bydgoszcz
Liczba wpisów: 110
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Chyba wszyscy tutaj wiemy jak skończyła się dzierżawa "Generała Zaruskiego" - żaglowiec za nieduże pieniądze odkupiło miasto Gdańsk i za grube pieniądze teraz musi remontować.

Autor Wątek
Alek
Wysłano: 11.01.2011, 13:28  Uaktualniono: 11.01.2011, 13:28
Cicha woda
Dołączył: 13.09.2003
Skąd: Katowice
Liczba wpisów: 34
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Nie wiemy ile będzie kosztował dokładnie kolejny remont klasowy, nie wiemy jaki będzie efekt powołania fundacji i nie wiemy wielu rzeczy - ale jednego możemy być pewni... dziś nie mamy jako ZHP najmniejszej możliwości stowrzenia od nowa takiego zaplecza jak CWM i Zawisza - i jeśli mamy obawy o utratę tego majątku to nie mamy innego wyjścia jak pochylić sie nad tą sytuację i dokładnie ją rozpoznać ze wszystkimi zagrożeniami i obawami

Autor Wątek
bianka
Wysłano: 11.01.2011, 18:36  Uaktualniono: 11.01.2011, 18:36
Lejwoda
Dołączył: 09.03.2010
Skąd: Radom
Liczba wpisów: 129
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Z drugiej strony jeśli popatrzymy na obecne zarządzanie i na to, że udało się przez te kilka lat wyjść z zadłużenia, a zatem CWM jest rentowne - być może zgromadzenie środków będzie możliwe. Nie wiadomo natomiast, co stałoby się w przypadku powołania fundacji. Niektórzy na liście "Czuwaj" porównywali ten ruch, do ruchu, który miał miejsce z Głodówką, jednak schronisko, to schronisko. Specyfika dbania o budynek jest zupełnie inna niż specyfika opieki nad łódkami. Stąd, skłaniałabym się jednak do kontynuowania obecnego rozwiązania, do czego fundacja nie jest zatem potrzebna.
Jesteśmy jedyną organizacją skautową na świecie posiadającą własny żaglowiec - dbajmy o to, co mamy.
Wie ktoś może jak wygląda stan podpisywania umów z CWM na przyszły rok?
Jeśli flota nasza będzie stać w porcie, to oczywiste, że będziemy nierentowni, jednak jeśli będzie pływać, to i pieniądze będą (wiadomo, że naprawy też, ale to logiczne. Nie ma na świecie rzeczy, które by się nie zużywały :D)

Autor Wątek
michalsadowski
Wysłano: 11.01.2011, 19:26  Uaktualniono: 11.01.2011, 19:26
Lejwoda
Dołączył: 10.03.2010
Skąd: Bydgoszcz
Liczba wpisów: 110
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
CWM jest dla nas - środowisk wodnych - centralnym ośrodkiem szkoleniowym. Jeżeli chcemy realizować program centralny, to bez tego ośrodka będzie to bardzo trudne. Nie da się realizować centralnego programu nie mając do tego narzędzi! W przypadku przekształcenia CWM w fundację, stracimy jakikolwiek wpływ na jego działalność, stracimy możliwość realizowania programu za stosunkowo nieduże pieniądze. Nasza rola zostanie sprowadzona do bycia odbiorcami gotowego produktu jak to ma miejsce w przypadku firm komercyjnych! A tutaj nie będzie decydował już sentyment tylko pieniądze i konkurencyjność. Nie będzie to nasz ośrodek, także nie będziemy czuli za niego żadnej odpowiedzialności. Moim zdaniem w negatywny sposób wpłynie to na harcerskość CWM!

Nie można porównywać CWM do schroniska górskiego, ponieważ schronisko nie jest ośrodkiem specjalnościowym, niezbędnym do realizacji jakiegokolwiek programu, jest przede wszystkim bazą noclegową natomiast CWM jest specjalistycznym zapleczem naszej wodnej specjalności powinien pozostać w bezpośrednim zarządzie ZHP a KHDWiŻ powinno móc w większym stopniu korzystać z jego potencjału.

Autor Wątek
bianka
Wysłano: 12.01.2011, 0:05  Uaktualniono: 12.01.2011, 0:05
Lejwoda
Dołączył: 09.03.2010
Skąd: Radom
Liczba wpisów: 129
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Masz rację, Michale. Oboje zresztą śledziliśmy listę. Czasem z pewnym zażenowaniem czytałam komentarze, które tam się pojawiały, bo skoro przykład przystaje jak "pięść do oka", to dziwiło mnie podciąganie tamtego "sukcesu" do potencjalnego sukcesu, który mógłby być osiągnięty na tym polu. Sukces owszem mógłby być jeden - ktoś ładnie, i po "bratersku" zawłaszczyłby sobie majątek, bo skoro CWM jest "nierentowny", to jak miałby nagle po przekształceniu się w fundację (zarządzaną w większości przez osoby mające styczność z wodą w wakacje nad jeziorem i w domu w kranach) stać się rentowny?
Skoro wszystko miałoby służyć byciu bliżej harcerzy i "zwróceniu CWM harcerzom", to dlaczego Ci zainteresowani harcerze dowiadują się o fundacji z mediów? i dlaczego zatem wszystko ustalane jest "po cichu"?
Ktoś może uważać, że ludzie powątpiewający w czyste intencje druhowieństwa knują teorię spiskową dziejów, ale jak świat światem tam gdzie nie wiadomo o co chodzi, chodzi najpewniej o kasę. I takie wrażenie odnoszą również osoby, które kiedyś były związane z pracą harcerską, a obecnie się nie udzielają (nie są tamci ludzie nawet oburzeni, oni są zdegustowani i zszokowani tym, że sami rozmontowujemy cały Związek od środka element po elemencie).

Autor Wątek
Marabut
Wysłano: 12.01.2011, 23:11  Uaktualniono: 12.01.2011, 23:11
Szara myszka
Dołączył: 25.11.2010
Skąd: Bobrowiec
Liczba wpisów: 15
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Ufam, że ułoży się tak, iż będziemy owocnie współpracować. Choć nie służą temu na pewno plotki i insynuacje. Zwyczajnie jest mi żal, że tak łatwo napisałaś: "fundację (zarządzaną w większości przez osoby mające styczność z wodą w wakacje nad jeziorem i w domu w kranach)". Prawda jest trochę inna. Nie tylko w tej kwestii.

Autor Wątek
panwac
Wysłano: 13.01.2011, 1:05  Uaktualniono: 13.01.2011, 1:05
Webmaster
Dołączył: 01.09.2003
Skąd: Łódź
Liczba wpisów: 849
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Plotki i insynuacje nigdy nikomu nie służą, tak samo jak pomówienia, czy świadczenie nieprawdy, albo przedstawianie subiektywnej interpretacji zdarzeń jako faktów - szczególnie, gdy dla ich uwiarygodnienia podpiera się je własną pozycją, dorobkiem, funkcją czy stanowiskiem.
Choć w tym ostatnim przypadku jest jedna pozytywna rzecz - nieuchronność konsekwencji, niekiedy prawnych, prawie zawsze społecznych. Ktoś kiedyś powiedział "ma się tylko jedną szansę zrobić pierwsze dobre wrażenie i nieskończenie wiele, by to zniszczyć" - mądry człowiek.

Wcześniej nie było okazji zaanonsować, dlatego z przyjemnością wykorzystam tę obecną: powitać hm. Tomasza "Marabuta" Maracewicza, od dziś... szefa CWM.

Autor Wątek
leon
Wysłano: 13.01.2011, 19:55  Uaktualniono: 13.01.2011, 19:55
Lejwoda
Dołączył: 14.03.2010
Skąd: Katowice
Liczba wpisów: 99
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
No to może coś więcej o wodnym dorobku dh Marabuta??
Skoro stał się jednym z nas trzeba by lepiej go poznać.
Osobiście nie znam. Mariana z Głodówki też nie znałem. Dzięki dorobkowi jaki osiągnął działając w Bukowinie i osobistej postawie, muszę powiedzieć, że jesteśmy kolegami.

Autor Wątek
Marabut
Wysłano: 16.01.2011, 19:59  Uaktualniono: 16.01.2011, 19:59
Szara myszka
Dołączył: 25.11.2010
Skąd: Bobrowiec
Liczba wpisów: 15
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
No cóż, coś tam się robiło. Ów Marian Antonik na przykład, był moim podwładnym w GKH-rzy. A jeśli idzie o "wodę": to kilku kapitanów, nawet obecnie prowadzących Zawiszę - przeszło przez moje ręce. Najdumniejszy jednak jestem z czasów gdy prowadziłem Pierwszą Wodną w Gdańsku (lata 1978-86).

Autor Wątek
panwac
Wysłano: 17.01.2011, 10:33  Uaktualniono: 17.01.2011, 10:33
Webmaster
Dołączył: 01.09.2003
Skąd: Łódź
Liczba wpisów: 849
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Wow, szkoliłeś kapitanów? No proszę!
Żeglarski szkoleniowiec z uprawnieniami instruktorskimi na najwyższe stopnie na funkcji szefa, to dobrze rokuje. Czy dobrze rozumiem, że na dniach pojawi się kompletna oferta szkoleniowa ośrodka na wszystkich poziomach do najwyższego amatorskiego i podstawowych zawodowych włącznie?

Autor Wątek
Marabut
Wysłano: 17.01.2011, 12:46  Uaktualniono: 17.01.2011, 12:46
Szara myszka
Dołączył: 25.11.2010
Skąd: Bobrowiec
Liczba wpisów: 15
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Na razie łatamy dziurę w dachu

Autor Wątek
panwac
Wysłano: 17.01.2011, 13:15  Uaktualniono: 17.01.2011, 13:15
Webmaster
Dołączył: 01.09.2003
Skąd: Łódź
Liczba wpisów: 849
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Cytat:
Marabut napisał:
Na razie łatamy dziurę w dachu


To akurat nic zaskakującego - w mojej firmie po grudniowych śniegach mam to samo... a maszyny muszą działać, zamówienia czekają. :/

Autor Wątek
bianka
Wysłano: 18.01.2011, 18:50  Uaktualniono: 18.01.2011, 18:50
Lejwoda
Dołączył: 09.03.2010
Skąd: Radom
Liczba wpisów: 129
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Być może łatwo oceniłam, być może pochopnie, ale jednak... druhu Marabucie - jest jedna zaleta przy całej setce wad mojej wypowiedzi - druh się przynajmniej odezwał :P. Już wcześniej widziałam, że druh zarejestrowany, ale nic, absolutnie nic się nie odzywa.

Owocnego łatania dziur w dachu ;) Zarówno Marabutowi jak i Piotrowi.

Autor Wątek
Marabut
Wysłano: 18.01.2011, 19:01  Uaktualniono: 18.01.2011, 19:01
Szara myszka
Dołączył: 25.11.2010
Skąd: Bobrowiec
Liczba wpisów: 15
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Dzięki za spolegliwość. Szkoda, że nie śledziłaś dyskusji na liście Czuwaj. Ja bez zwłoki odpowiadam na pytania. Nie ukrywam się z projektami i propozycjami. W tym wątku, zrozum, było mi niezręcznie, bo to nie ja jestem tym wywołanym do tablicy. Nie mnie oceniać działania GK-i, opinie Komisji Ekonomicznej itp. Moją rolą jest patrzenie w przyszłość, a przeszłość podsumowywać i oceniać będziecie Wy. Natomiast odezwałem się gdy wątek dotknął mnie. Pozdrawiam.

Autor Wątek
bianka
Wysłano: 18.01.2011, 19:09  Uaktualniono: 18.01.2011, 19:09
Lejwoda
Dołączył: 09.03.2010
Skąd: Radom
Liczba wpisów: 129
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Tu się druh myli -dyskusję na liście dyskusyjnej "Czuwaj" śledziłam bardzo dokładnie. Zresztą - nie tylko ja. Z tym, że widząc ile osób się odzywa stwierdziłam, że dublować się nie będę.
Rozumiem, że nie druhowi oceniać, ale najgorsze w tym wszystkim jest, iż niewiele osób tak naprawdę chce odpowiadać na pytania, chce rozmawiać. "Wywołani do tablicy" konstruują jedną wersję wydarzeń - mam nadzieję, że nie "jedyną i słuszną". Jak już wcześniej w wątku tym albo odnośnie oświadczenia skarbnika było napisane - przydałoby się, żeby całej sprawie CWM przyjrzała się CKR. Sprawa budzi wiele kontrowersji i wątpliwości.

Autor Wątek
panwac
Wysłano: 18.01.2011, 19:14  Uaktualniono: 18.01.2011, 19:14
Webmaster
Dołączył: 01.09.2003
Skąd: Łódź
Liczba wpisów: 849
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Hehe,
To sie nazywa dyplomatycznie wybrnąć z sytuacji... bo wszyscy wiedzą, że Bianka to ambitna i znająca swoją wartość dama, co to nie flirtuje z byle "żeglarzyną", czy nawet sternikiem - dla niej partner, to, Panie, musi być przynajmniej kapitan, jeśli nie komandor, czy inszy admirał.

Autor Wątek
bianka
Wysłano: 18.01.2011, 19:16  Uaktualniono: 18.01.2011, 19:16
Lejwoda
Dołączył: 09.03.2010
Skąd: Radom
Liczba wpisów: 129
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Zapomniałam jeszcze dodać, że dyskusji na liście by nie było, gdyby nie to, że rozmawiałam z druhem Rafałem wcześniej na temat HOM Szczecin i omskło mi się o zmianach w CWM. Stąd też Rafał napisał mail i wtedy zaczęła się dyskusja.
Pozdrawiam,

Autor Wątek
Marabut
Wysłano: 18.01.2011, 19:19  Uaktualniono: 18.01.2011, 19:19
Szara myszka
Dołączył: 25.11.2010
Skąd: Bobrowiec
Liczba wpisów: 15
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
To był flirt ? Przepraszam, nie załapałem. Bianka, postaram się podciagnąć i jakoś zasłużyć ... . Mój dziadek był komandorem (zobacz na wikipedii: Wszechwład Maracewicz), może to jakoś pomoże ?

Autor Wątek
bianka
Wysłano: 18.01.2011, 23:03  Uaktualniono: 18.01.2011, 23:03
Lejwoda
Dołączył: 09.03.2010
Skąd: Radom
Liczba wpisów: 129
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Cytat:
może to jakoś pomoże ?


Komu? Tobie, czy jemu? :P

Powiązania rodzinne już sprawdziłam. :)

Piotr może też potwierdzić, że jestem najlepszą kawiarką na świecie, prawda? :) (na Zawiszy udało mi się robić kilka razy herbatę kapitanowi - nie może być za mocna, trochę cytryny musi być :D)

Autor Wątek
michalsadowski
Wysłano: 18.01.2011, 23:37  Uaktualniono: 18.01.2011, 23:37
Lejwoda
Dołączył: 10.03.2010
Skąd: Bydgoszcz
Liczba wpisów: 110
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Dobrze jakby choć trochę była słodka:)

Autor Wątek
bianka
Wysłano: 22.01.2011, 19:10  Uaktualniono: 22.01.2011, 19:10
Lejwoda
Dołączył: 09.03.2010
Skąd: Radom
Liczba wpisów: 129
 Odp.: Komisja Ekonomiczna RN ZHP w sprawie Fundacji CWM
Cukier zawsze się przydaje, byleby nie w za dużych ilościach ;)

Nawet bardzo gorzką sprawę można osłodzić... a wtedy albo będzie do przegryzienia albo wywoła odruch zwracania... (to tak w najgorszym wypadku) ;)