Konkurs na Prezesa Zarządu Fundacji Harcerstwa CWM

Data 26.02.2017, 21:40:00 | Temat: Ośrodki i bazy wodniackie

Centrum Wychowania Morskiego w Gdyni. Fot.: Piotr Brzezina, fotopolska.eu

Główna Kwatera ZHP ogłosiła konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji Harcerstwa Polskiego CWM ZHP w Gdyni. Oferty można składać osobiście lub listownie w siedzibie Fundatora, tj. siedzibie Związku Harcerstwa Polskiego przy ul. Marii Konopnickiej 6, 00-491 Warszawa (p. 113) w zamkniętych kopertach z dopiskiem “Fundacja Harcerstwa CWM ZHP – postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Fundacji ‐ nie otwierać” do dnia 15 marca 2017 r., do godz. 15.00.


W postępowaniu konkursowym mogą uczestniczyć kandydaci, którzy spełniają następujące wymagania:

  • posiadają co najmniej 3‐letni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
  • posiadają minimum wykształcenie średnie, preferowane wykształcenie wyższe,
  • ukończyli kurs Zarządzania Korporacyjnego w ZHP lub szkolenie o tożsamym zakresie,
  • korzystają z pełni praw publicznych,
  • posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie podlegają ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu
  • w stowarzyszeniach i fundacjach wynikającym z przepisów prawa,
  • przedstawią w postępowaniu konkursowym Wieloletni plan rozwoju Fundacji, zwany dalej Planem,
  • przedstawią propozycję kandydata na członka Zarządu Fundacji wraz z uzasadnieniem złożonej propozycji,
  • nie są wpisani do rejestru dłużników prowadzonego przez KRS i KRD, nie prowadzą działalności konkurencyjnej wobec Fundacji Harcerstwa CWM ZHP.

Wszystkich, którzy dotąd nie podeszli do egzaminu organizowanego w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 roku w sprawie szkoleń i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa wypada uspokoić, że warunkiem uczestnictwa w konkursie jest jedynie ukończenie samego kursu. Tym zaś, którzy w przeszłości nie mieli możliwości wzięcia udziału w szkoleniach podobnych do „Zarządzanie korporacyjne” dla kandydatów na członków organów jednostek zależnych ZHP podpowiadamy, że podobne kursy są systematycznie organizowane w różnych miastach w Polsce - przykładowy, najbliższy dostępny termin w Łodzi, to "TOP MENEDŻER - kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych i nie tylko".

Ten artykuł pochodzi ze strony WODNIACY
http://woda.jestekstra.pl

URL tej publikacji:
http://woda.jestekstra.pl/modules/news/article.php?storyid=754