Aktualizacja regulacji dotyczących HALiZ oraz spraw członkowskich w ZHP

Data 18.05.2016, 12:00:00 | Temat: Komunikaty

W piątek na serwerach ZHP pojawiła się znowelizowana „Instrukcja HALiZ”, która będzie obowiązywać już podczas tegorocznej HAL. Nowelizacja została wymuszona zmianą przepisów państwowych, w tym zmianą wykazu i wzorów wymaganych dokumentów, ale przede wszystkim – zmianą definicji wypoczynku.
W piątek oprócz aktualizacji „Instrukcji HALiZ” w serwisie ZHP pojawił się też inny dokument będący efektem „opcji zero” – Regulamin spraw członkowskich.


Instrukcja HALiZ

Według obecnych przepisów nie każdy obóz musi być automatycznie wypoczynkiem, a więc podlegać zgłaszaniu w kuratorium i wiązać się z koniecznością np. dzienniczków wychowawców.

Pomijając niezbędne zmiany redakcyjne wymuszone powyższymi zmianami przepisów, większych zmian w instrukcji nie ma, ale skoro już trzeba było instrukcję nowelizować, udało się przy okazji wprowadzić do niej kilka ułatwień i doprecyzowań, m.in.:

 • nie trzeba już drukować na żądanie prowadzonej elektronicznie książki finansowej, skoro o niebo wygodniej jest ją dla kontroli zgrać alby wysłać mailem – p. 65
 • przeniesiono obowiązek informowania komendantów chorągwi - gospodarzy terenu z KCh na GK ZHP (i tak GK to robi na podstawie arkuszy lokalizacji) – p. 24.5
 • zrezygnowano z obowiązku przedstawiania wzorów umów przy zatwierdzaniu formy HALiZ (p. 31.10)
 • jasne określono, co po HALiZ dzieje się z dokumentacją, w tym książką komendanta i dziennikami wychowawców (p. 34 i 35)
 • powierzono opracowanie planu finansowego komendantowi wraz z kwatermistrzem (p. 44) – dotąd miał to robić tylko komendant

Oprócz tego jest nieco zmian w załącznikach (czyli wzorach dokumentów), nastawionych na ułatwienie życia kadrze HALiZ. Przykładowo, za zgodą komendanta chorągwi można stosować uproszczoną wersję książki finansowej, w której wydatki klasyfikuje się do kategorii z planu finansowego (czyli np. „wyżywienie” czy „materiały programowe” i na bieżąco widać stan jego realizacji, a nie do kont analitycznych z planu kont ZHP, które komendanta obozu za grosz nie interesują...

Regulamin spraw członkowskich

Dokument zbiera w jednym miejscu większość postanowień dotyczących spraw członkowskich:

 • zasady nadawania i zmiany przydziału służbowego i przynależności
 • zasady pracy z Ewidencją ZHP z punktu widzenia harcerza i szefa jednostki
 • zasady korzystania z kart członkowskich
 • zasady zaliczania służby instruktorskiej.

Nowy regulamin:

 1. doprecyzował szereg szczegółów przechodzenia członków między jednostkami z punktu widzenia przydziału i przynależności, w odpowiedzi na obserwowane w praktyce patologie
 2. ujął w jednym miejscu zasady prowadzenia Ewidencji w gromadach i drużynach oraz korzystania z niej przez harcerzy w tym tryb poprawiania błędnych danych
 3. znacząco uprościł regulacje dotyczące kart członkowskich, w tym oficjalnie potwierdził rezygnację z funkcjonalności płatniczej
 4. oficjalnie stwierdził, że książeczki harcerskie i instruktorskie pozostają uznawanymi legitymacjami członkowskimi, można je prowadzić i jeśli ktoś już takową ma, władze dokonują mu do niej na życzenie odpowiednich wpisów
 5. zmienił zasady zaliczania służby instruktorskiej i znacząco je doprecyzował

Największe zmiany dotyczą zaliczania służby instruktorskiej. Instytucja ta jest obciążona systemowym problemem, gdyż warunkuje tak różne uprawnienia jak bierne prawo wyborcze do władz i możliwość otwarcia próby na stopień instruktorski. Każde uregulowanie będzie tu wynikiem kompromisu i wyważenia racji, np. z jednej strony nie chcemy uniemożliwiać uaktywniającym się instruktorom rozwoju, z drugiej nie chcemy „ludzi znikąd” we władzach, zwłaszcza hufców. Po naprawdę długich debatach GK ZHP wraz z komendantami chorągwi zdecydowali się na możliwość zaliczenia służby za rok harcerski (to wymusza Statut) na podstawie działań, które odpowiedni komendant uzna za wystarczające, bez precyzowania ich minimalnego czasu trwania; jednocześnie dopuszczono zaliczanie służby w momencie innym niż koniec roku harcerskiego, jeśli jest po temu ważny powód (np. termin zjazdu przed wakacjami).

UWAGI DLA CIEKAWYCH

Docelowo ww. postanowienia dotyczące Ewidencji będą jedynymi dotyczącymi harcerza i drużynowego, dziś nie można było jednak anulować obowiązujących uchwał o Ewidencji, gdyż regulują one także postępowanie w komendach. Docelowo tak się jednak stanie, po uchwaleniu nowych instrukcji hufca i chorągwi.

Obszar „Sprawy członkowskie” obejmuje też m.in. składki: podstawową i dodatkową zadaniową, ale te kwestie są w gestii Rady Naczelnej, nie da się więc ich ująć w dokumencie wydanym przez Główną Kwaterę. To niestety skutek podziału statutowego kompetencji między władze naczelne. (Istnieje uchwała GK ZHP o szczegółach korzystania z DSCZ, ale reguluje ona kwestie księgowe i proceduralne w komendach, a więc nie chcemy jej w regulaminie skierowanym do szeregowego członka).Zobacz także:

Ten artykuł pochodzi ze strony WODNIACY
http://woda.jestekstra.pl

URL tej publikacji:
http://woda.jestekstra.pl/modules/news/article.php?storyid=715