Brytyjscy skauci wprowadzają alternatywną rotę przyrzeczenia

Data 24.11.2013, 12:30:00 | Temat: Świat wokół nas

Związek Skautów Wielkiej Brytanii wprowadza alternatywną rotę przyrzeczenia skautowego, przeznaczoną dla młodych ludzi, którzy nie wierzą w Boga. Od stycznia, zamiast obietnicy "wypełniania swojego obowiązku wobec Boga" ("to do my duty to God") skauci będą mogli deklarować chęć "podtrzymywania wartości skautowych" ("uphold our scout values").


Nowa rota przyrzeczenia:

"On my honour I promise that I will do my best to uphold our scout values, to do my duty to the Queen, to help other people and to keep the Scout Law"

będzie istnieć obok podstawowej, która utrzymała się w niezmienionej formie od 106 lat w brzmieniu:

"On my honour, I promise that I will do my best, to do my duty to God and to the Queen, to help other people and to keep the Scout Law".

Wcześniej swoje przyrzeczenie zmienił Związek Skautek Wielkiej Brytanii, zastępując w rocie Boga sformułowaniem "bycia wierną sobie i rozwijania swoich przekonań". Tekst wprowadzonej we wrześniu tego roku roty przyrzeczenia skautek brzmi:
"I promise that I will do my best, to be true to myself and develop my beliefs, to serve the Queen and my community, to help other people and to keep the Guide (Brownie) law".

 

Wprowadzenie zmian poprzedziły wielomiesięczne konsultacje. Kościoły Anglii, Szkocji i innych wyznań ze zrozumieniem przyjęły podjętą decyzję.

 

- I am confident that our relationship with the scouting movement will continue to flourish ("Jestem przekonany, że nasz związek z ruchem skautowym będzie nadal się rozwijać") - powiedział biskup Southwell i Nottingham, wielebny Paul Butler, przewodzący współpracy kościoła z młodymi ludźmi - In enabling people of all faiths and none to affirm their beliefs, scouting has demonstrated that it is both possible and I would argue preferable, to affirm the importance of spiritual life
("Umożliwiając ludziom wszystkich wyznań lub bezwyznaniowym możliwości potwierdzania swoich przekonań, skauting pokazuje, że jest to możliwe i - też jestem tego zdania - korzystne przy podkreslaniu znaczenia życia duchowego")
.

Wielebna Lorna Hood, Przewodnicząca Zgromadzenia Ogólnego Kościoła Szkocji, także z zadowoleniem decyzję skautów i skautek.

- I am extremely happy that the Scout Movement has taken this very sensible and inclusive step while ensuring that faith and belief remain a vital element of their ethos ("Jestem bardzo szczęśliwa, że ruch skautowy podjął bardzo rozsądny krok przy jednoczesnym zapewnieniu, że wiara i przekonania pozostają istotnym elementem ich etosu") -  powiedziała.

 

Ruch skautowy wprowadził alternatywną rotę przyrzeczenia dla osób niewierzących pierwszy raz w swojej historii. Wczesniej, od ok. 50 lat, istniały alternatywne roty dla wyznawców Hinduizmu, Muzułmanów i Buddystów. W najbliższym czasie należy się spodziewać szerszego wprowadzenia "polityki równych szans" - planowane jest m.in. zniesienie zakazu pełnienia funkcji skautowego lidera dla osób bezwyznaniowych i niewierzących.

 

Kiedy w przeszłości Związek Harcerstwa Polskiego wprowadził alternatywne roty Przyrzeczenia, opóźniło to jego powrót do WOSM i WAGGGS o kilka lat (alternatywna wersja Przyrzeczenia została wtedy uznana za znaczącą przeszkodę). Dziś to władze światowego skautingu próbują liberalizować swoje podejście do różnych postaw i przekonań spotykanych wśród młodych ludzi.

 

Źródła:

Scouts announce alternative promise for atheists

God vow dropped from Girlguiding UK promise

Ten artykuł pochodzi ze strony WODNIACY
http://woda.jestekstra.pl

URL tej publikacji:
http://woda.jestekstra.pl/modules/news/article.php?storyid=576