Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Uchwała Rady Naczelnej ZHP w sprawie sposobu realizacji wychowania w harcerskich specjalnościach

Nadesłany przez panwac 30.05.2014, 11:20:00 (1401 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Komunikaty

24 maja tego roku Rada Naczelna ZHP przyjeła Uchwałę nr 12/XXXVIII w sprawie sposobu realizacji wychowania w harcerskich specjalnościach. Uchwała definiuje specjalności i program specjalnościowy oraz określa miejsce realizacji programu specjalnościowego (jednostki i zespoły specjalnościowe), rozwój kadr specjalnościowych i przewidywaną strukturę specjalnościową na różnych poziomach organizacji. Uchwała zobowiązuje także Główną Kwaterę ZHP do dostosowania regulaminów regulujących funkcjonowanie specjalności harcerskich do postanowień dokumentu oraz do uwzględnienia szkoleń specjalnościowych i kształcenia kadry specjalnościowej w dokumentach regulujących pracę z kadrą w ZHP w terminie do 31 grudnia 2014 r.Treść przyjętego dokumentu:

 

Uchwała nr 12/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP
z dnia 24 maja 2014 r. 
w sprawie sposobu realizacji wychowania w harcerskich specjalnościach

 
Postanowienia ogólne
 1. Na podstawie § 67 ust. 4 pkt 3 Statutu ZHP oraz Uchwały XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia 8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia roli harcerskich specjalności w programie wychowania ZHP, Rada Naczelna ZHP określa zasady harcerskiego wychowania w specjalnościach.
Definicja specjalności
 1. Specjalności harcerskie są elementem programu harcerskiego opartego na metodzie i metodykach grup wiekowych, wzbogaconego o treści charakterystyczne dla danego rodzaju aktywności ludzkiej.
 2. Specjalności harcerskie opierają się na uzupełnieniu lub częściowym zastąpieniu tradycyjnych technik harcerskich działaniami związanymi z dziedziną ludzkiej aktywności wybraną za podstawę danej specjalności.
 3. Specjalności harcerskie stanowią narzędzie do realizacji celów ZHP, w tym:
  1. wspierają rozwój zainteresowań członków ZHP,
  2. wykorzystują zainteresowania członków ZHP do osiągania celów wychowawczych,
  3. uatrakcyjniają program,
  4. pozwalają członkom ZHP zdobyć konkretne umiejętności przydatne w życiu,
  5. przyczyniają się do budowania wizerunku ZHP jako atrakcyjnej, nowoczesnej organizacji harcerskiej,
  6. oferują kadrze i starszyźnie dodatkową ścieżkę rozwoju.
 
Program specjalnościowy
 1. Specjalności harcerskie stanowią część programu ZHP.
 2. Podstawą działania specjalności jest długofalowa praca wychowawcza, gdzie zdobywanie i wykorzystywanie umiejętności specjalnościowych jest podporządkowane celom wychowawczym.
 3. Z uwagi na wymogi dotyczące wyszkolenia kadry i wychowanków planowanie pracy specjalności musi mieć charakter długofalowy – wieloletni.
 4. W podstawowych jednostkach organizacyjnych specjalnościowych w pracy wychowawczej wykorzystuje się wszystkie elementy metody harcerskiej, uzupełnione o działania charakterystyczne dla danej specjalności.
 5. Wewnętrzne programy szkoleń specjalnościowych winny w miarę możliwości umożliwiać zdobywanie uprawnień zewnętrznych.
 6. Wychowywanie kadry jednostek specjalnościowych winno obejmować równolegle rozwój harcerski/instruktorski i kształcenie specjalnościowe. Kształcenie specjalnościowe ma charakter wspomagający i zależnie od uwarunkowań może być realizowane siłami środowiska, w ramach przedsięwzięć kształceniowych ZHP na różnych poziomach struktury lub w podmiotach zewnętrznych.
 
Jednostki i zespoły specjalnościowe
 1. Działania specjalnościowe prowadzone są w podstawowych jednostkach organizacyjnych, działających zgodnie z harcerskim systemem wychowawczym, oraz w klubach specjalnościowych.
 2. Poza wymogami odpowiedniej instrukcji, specjalnościowa podstawowa jednostka organizacyjna musi spełniać następujące warunki:
  1. Kadra jednostki ma umiejętności i kwalifikacje pozwalające realizować działania specjalnościowe w sposób bezpieczny.
  2. Kadra jednostki dba o podnoszenie swoich kwalifikacji w obszarze specjalności.
  3. Program pracy jednostki zawiera działania specjalnościowe.
 3. Klub specjalnościowy wspiera działalność wychowawczą prowadzoną w podstawowych jednostkach organizacyjnych. Szczegóły funkcjonowania klubu reguluje odrębna instrukcja.
 4. Jednostki specjalnościowe podlegają nadzorowi metodycznemu i organizacyjnemu na zasadach ogólnych.
 5. Z uwagi na długofalowość rozwoju specjalnościowego oraz wymogi wychowania i utrzymania kadry należy dążyć do zapewnienia ciągu wychowawczego w ramach specjalności, m.in. przez tworzenie szczepów i związków drużyn specjalnościowych.
 6. Elementy programu specjalności mogą być stosowane poza środowiskami danej specjalności w celu wzbogacenia programu innych jednostek o dodatkowe atrakcyjne elementy.
 7. Zespoły specjalnościowe działające na poziomie hufca, chorągwi lub GK ZHP powoływane są w odpowiedzi na potrzeby jednostek działających w obrębie danego poziomu struktury ZHP. Zespoły takie mają za zadanie:
  1. wspierać pracę wychowawczą jednostek specjalnościowych,
  2. reprezentować interesy jednostek specjalnościowych,
  3. pełnić funkcję doradczą w stosunku do właściwych komend lub GK ZHP,
  4. promować i wspierać działania specjalnościowe.

 

Postanowienia końcowe
 1. Rada Naczelna ZHP zobowiązuje Główną Kwaterę ZHP do dostosowania regulaminów regulujących funkcjonowanie specjalności harcerskich do postanowień niniejszej Uchwały w terminie do 31 grudnia 2014 r.
 2. Rada Naczelna ZHP zobowiązuje Główną Kwaterę ZHP do uwzględnienia szkoleń specjalnościowych i kształcenia kadry specjalnościowej w dokumentach regulujących pracę z kadrą w ZHP do 31 grudnia 2014 r.
 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Związku Harcerstwa Polskiego
 

hm. Dariusz Supeł

UZASADNIENIE


Wypełniając postanowienia Uchwały XXXVIII Zjazdu Związku Harcerstwa Polskiego z dnia
8 grudnia 2013 r. w sprawie wzmocnienia roli harcerskich specjalności w programie wychowania ZHP, Komisja ds. wsparcia drużynowych rekomenduje Radzie Naczelnej ZHP przyjęcie Uchwały określającej zasady harcerskiego wychowania w specjalnościach o treści zamieszczonej powyżej.

Zgodnie z intencjami wnioskodawców Uchwały XXXVIII Zjazdu ZHP, redagując treść projektu niniejszej Uchwały Rady Naczelnej, komisja starała się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:

 • Jak powinna brzmieć definicja określająca harcerską specjalność?
 • Jakie korzyści przynosi Związkowi praca ze specjalnościami?
 • Jak specjalności lokują się w Harcerskim Systemie Wychowawczym?
 • Jak określić kryteria pracy specjalnościowej?
 • Przez jakie środowiska mogą być realizowane specjalności?
 • W jaki sposób specjalności powinny być wspomagane przez poszczególne struktury Związku?
 • W jaki sposób powinna być prowadzona praca z kadrą specjalnościową?

Odpowiedzi na powyższe pytania udało się uzyskać w trakcie konsultacji przeprowadzonych przez komisję z przedstawicielami środowisk specjalnościowych. Wyciągnięte z dyskusji wnioski zawarte zostały w treści rekomendowanego projektu uchwały. Treść uchwały definiuje podstawowe zasady, którymi należy kierować się przy realizacji wychowania
w harcerskich specjalnościach.

 
Szczegółowe uwarunkowania zostaną ujęte w stosownych instrukcjach, do opracowania których Rada Naczelna ZHP zobowiązuje niniejszą uchwałą Główną Kwaterę ZHP. Koszty związane z niniejszą uchwałą pokrywa Główna Kwatera ZHP.

 

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.