Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Interpretacja MSiT w sprawie przeprowadzania egzaminów na stopnie żeglarskie

Nadesłany przez panwac 15.02.2014, 15:20:00 (1246 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Nowości prawne

22 maja 2013 r. ministrowie Joanna Mucha i Sławomir Nowak podpisali Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu.

 

Objaśnienia, jak interpretować wprowadzone regulacje, Ministerstwo Sportu i Turystyki zamieściło na stronach swojego serwisu już w czerwcu 2013 roku. Jesienią dokonano podsumowania pierwszego sezonu obowiązywania ww. prawa, doprecyzowując informacje dla podmiotów upoważnionych do przeprowadzania egzaminu.Informacja dla podmiotów upoważnionych do przeprowadzania egzaminów:
 
11.10.2013 r.
 

Pkt 1.

Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT) informuje, że zgodnie z § 19 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz. U. z 2013 r., poz. 460), podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu jest zobowiązany do przekazania Ministrowi Sportu i Turystyki w terminie co najmniej 7 dni przed wyznaczonym dniem egzaminu informacji o planowanym egzaminie.

W celu zapewnienia efektywnego i sprawnego informowania o planowanych egzaminach prosimy najpierw o przesłanie w formie pisemnej informacji o osobach upoważnionych przez podmiot upoważniony do wysyłania informacji o planowanych egzaminach, oraz podanie adresów mailowych z których taka informacja będzie kierowana.

 

Korespondencję w tej sprawie prosimy kierować na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Departament Sportu Wyczynowego

00-082 Warszawa

ul. Senatorska 14

Jednocześnie prosimy o przygotowywanie i przesyłanie informacji o planowanych egzaminach na podstawie wzoru dostępnego na stronie internetowej MSiT

Prosimy o przekazywanie takiej informacji w formie załącznika do maila w formacie PDF (przez upoważnioną osobę i ze wskazanego w piśmie do MSiT adresu mailowego) na adres mailowy:

info.egzaminyzeglarskie@msit.gov.pl

(w tytule maila proszę o zapis:

„(nazwa podmiotu upoważnionego) – zgłoszenie egzaminu na patent/licencję……….”)
 

Pkt 2.

W zakresie protokołów z przeprowadzonych egzaminów, Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że zgodnie z § 19 ust. 6 ww. rozporządzenia, podmiot upoważniony jest zobowiązany do przekazania Ministrowi Sportu i Turystyki kopii protokołu z przeprowadzonego egzaminu wraz z listą pytań wykorzystanych na egzaminie teoretycznych i oświadczeniem Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej, potwierdzającym prawidłowość przeprowadzonego egzaminu.

Kopia protokołu egzaminacyjnego przekazywana do MSiT powinna zawierać informację o:

 • miejscu i dacie egzaminu,
 • numerze egzaminu wg rejestru prowadzonego przez podmiot upoważniony,
 • składzie i funkcji członków Komisji Egzaminacyjnej wraz z podpisami tychże członków na protokole z egzaminu,
 • wykazie osób, które przystąpiły do egzaminu wraz z informacją o ocenie końcowej zarówno z części teoretycznej jak i praktycznej egzaminu (dla potrzeb Ministerstwa wystarczy informacja czy osoba zdała czy nie daną część egzaminu, natomiast podmiot upoważniony powinien w swojej dokumentacji posiadać pełną informację o liczbie punktów zdobytych przez daną osobę w części teoretycznej egzaminu),
 • liście pytań wykorzystanych na części teoretycznej egzaminu z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami (natomiast podmiot upoważniony powinien w swojej dokumentacji posiadać egzemplarze wszystkich testów wypełnionych przez osoby zdające),
 • krótkim opisie przeprowadzonej części praktycznej egzaminu (natomiast podmiot upoważniony w swojej dokumentacji powinien posiadać szczegółowy opis przeprowadzonej części praktycznej egzaminu),
 • kopię oświadczenia Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej potwierdzającego prawidłowość przeprowadzonego egzaminu.

Kopie protokołów egzaminów prosimy przesyłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki,

Departament Sportu Wyczynowego

00-082 Warszawa

ul. Senatorska 14

(z dopiskiem – „Protokoły z egzaminów żeglarskich i motorowodnych”)
 

Pkt. 3

W przypadku zmian w składzie kadry egzaminującej lub obiektów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, na które udzielono upoważnienia do przeprowadzania egzaminów w zakresie turystyki wodnej, Strona powinna złożyć wniosek o zmianę decyzji (patrz: art. 155 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2013 r., poz. 267)).
 

Wniosek o zmianę decyzji jest rozpatrywany i decyzja w tej sprawie jest wydawana w terminie miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy od daty wpłynięcia wniosku do Ministerstwa Sportu i Turystyki zgodnie z art. 35 § 3 Ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego.
 

Wniosek o zmianę decyzji powinien zawierać wyłącznie dokumentację dotyczącą nowego obiektu lub egzaminatora, który ma być dołączony do listy obiektów i egzaminatorów wykorzystywanych przez podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminów.

Wniosek o zmianę decyzji nie zawiesza obowiązywania pierwotnej decyzji o upoważnieniu do przeprowadzania egzaminów.
 

Przypominamy o konieczności dokonania opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł i dołączenia potwierdzenia przelewu do wniosku o zmianę decyzji. Konto do dokonania opłaty skarbowej pozostaje to samo jak w przypadku pierwotnego wniosku o udzielenie upoważnienia.


 

Informacja dla podmiotów ubiegających się o upoważnienie do przeprowadzania egzaminów 

10.10.2013 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki w celu zapewnienia efektywnego i szybkiego rozpatrywania wniosków o udzielanie upoważnienia do przeprowadzania egzaminów potwierdzających posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa, opracowało kanon dobrych praktyk w tym zakresie.

W tym celu zostały przygotowane wzory dokumentów do sporządzenia wniosku a także informacja o dokumentach jakie należy załączyć do wniosku.

 

Na stronie MSiT dostępne są wzory:

 • wniosku o udzielenie upoważnienia;
 • wykazu kadry przeprowadzającej dany egzamin;
 • informacji o obiektach wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu.

oraz

 • Informacje na temat dokumentów i oświadczeń stanowiących załącznik do wniosku;
 • Informacja o opłacie skarbowej za dokonanie czynności urzędowej.

Jednocześnie Ministerstwo Sportu i Turystyki informuje, że:

Zgodnie z art. 37 a ust. 8 oraz art. 37 b ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, egzaminy na patenty i licencje żeglarskie i motorowodne może przeprowadzać właściwy polski związek sportowy lub podmiot upoważniony przez ministra właściwego ds. kultury fizycznej.

W celu uzyskania upoważnienia należy złożyć do Ministra Sportu i Turystyki wniosek zawierający informacje na jaki egzamin/y ma być udzielone upoważnienie wraz z kompletem dokumentacji spełniającej warunki określone w art. 37 b ust. 2 ww. ustawy i w Rozporządzeniu Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu.
 

Wniosek wraz z załączoną dokumentacją należy przesyłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

00-082 Warszawa

ul. Senatorska 14
 

Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego i uznaniu przez Ministra Sportu i Turystyki, że zostały spełnione wszystkie warunki określone w art. 37 b ust. 2 ww. ustawy oraz w ww. rozporządzeniu dotyczącym warunków egzaminowani, wnioskodawcy udziela się w drodze decyzji upoważnienia do przeprowadzania egzaminów na patenty i licencje określone we wniosku o uzyskanie tego upoważnienia.
Zgodnie z art. 37 b ust. 3 ustawy o żegludze śródlądowej, Minister Sportu i Turystyki udziela w drodze decyzji upoważnienia w terminie 4 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Minister Sportu i Turystyki odmawia, w drodze decyzji, udzielenia upoważnienia jeżeli wnioskodawca nie przedłoży dokumentów, o których mowa w art. 37 b ust.2 ww. ustawy, albo nie posiada odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych określonych w rozporządzeniu dot. szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu.

 

Ważne:

 1. W przypadku gdy wniosek zawiera wskazanie więcej niż jednego patentu lub licencji, które mają być objęte upoważnieniem, podmiot wnioskujący jest zobowiązany do przygotowania dokumentacji oddzielnie dla egzaminu na poszczególny patent lub licencję w ramach złożonego wniosku.
 2. W kwestii interpretacji zapisów § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie warunków egzaminowania i ubiegania się o upoważnienie, informujemy, że staż 100 godzin samodzielnego prowadzenia jachtu dotyczy prowadzenia jachtu wyłącznie po wodach morskich. Pozostałe 100 godzin pływania (które może ale nie musi obejmować także samodzielnego prowadzenia jachtu) może być odbyte zarówno na wodach morskich jak i wodach śródlądowych, przy czym zdobyty staż śródlądowy lub morski jest liczony w zależności od tego na jaki egzamin zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia z dnia 22 maja 2013 r. mają być zgłoszone osoby przeprowadzające egzamin. Osoby mające prowadzić egzaminy na patent jachtowego sternika morskiego lub motorowodnego sternika morskiego muszą mieć w całości zaliczony staż morski.
 3. Dodatkowo informujemy, że właściwe polskie związki sportowe i podmioty upoważnione mogą prowadzić egzaminy także poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (w tym poza terytorium Unii Europejskiej). Natomiast by móc przeprowadzać takie egzaminy, obiekty na których ma być prowadzony taki egzamin oraz kadra egzaminacyjna takiego egzaminu muszą być zgłoszone w ramach wniosku o wydanie upoważnienia oraz spełniać takie same wymogi jak w przypadku obiektów i kadry zgłoszonej do przeprowadzania egzaminów na terytorium RP. Ewentualnie obiekty i kadra do przeprowadzania egzaminów poza terytorium Polski, mogą być zgłoszone także w dalszej kolejności, w ramach wniosku o uzupełnienie już wydanej decyzji o upoważnieniu.

 

Podstawy prawne:

 1. Art. 37 a i 37 b Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz.U. z 2006 r., poz. 123, poz. 857 z późn. zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie uprawiania turystyki wodnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 460);
 3. Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu potwierdzającego posiadanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu żeglarstwa oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania tego egzaminu (Dz.U. 2013, poz. 602);
 4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282).

Więcej: Serwis MSiT>>Egzaminy

Ministerstwo sportu - zalecenia dla egzaminatorów.
http://www.msport.gov.pl/egzaminy-zeglarskie/informacja
http://www.msport.gov.pl/egzaminy-zeg ... a-podmiotow-upowaznionych

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.