Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo

Stopnie żeglarskie - temat nadal gorący

Nadesłany przez panwac 21.04.2013, 14:00:00 (1401 odsłon) Więcej wpisów tego autora
Nowości prawne

Kiedy po kilku miesiącach burzliwych dyskusji pojawiło się wreszcie Rozporządzenie Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej, wydawało się przez chwilę, że emocje opadły. Tymczasem batalia o zapis przepisów państwowych trwa nadal - w internecie, na stronach serwisu jednej z agencji żeglarskich pojawił się tekst projektu rozporządzenia dwóch ministerstw w sprawie warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu na stopnie żeglarskie, o którym nie wiedzą sami pracownicy tych ministerstw.Sprawa dotyczy projektu Rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu. Pierwszy i na razie jedyny znany tekst tego dokumentu został opracowany jeszcze podczas poprzedniej kadencji, 22.06.2011 roku - jego treść nadal jest dostępna w BIP obu ministerstw (pisaliśmy o tym w artykule Znamy projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzania egzaminów na stopnie żeglarskie i motorowodne). Prace nad nowym tekstem trwają - wedle zapowiedzi obu resortów nowy dokument powinien pojawic się na dniach w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Pojawia się zatem pytanie, czy jest sens pochylać się nad rewelacjami publikowanymi w serwisach agencji? Sądzę, że tak, bo poza świadomością dokonania manipulacji sygnalizują one kierunek zmian, jaki będą lobbować podmioty prowadzące działalnośc gospodarczą w zakresie rekreacji i sportów wodnych.

 

W porównaniu z pierwotnym projektem ministerialnym nowy tekst zawiera zmiany dotyczące dwóch sfer. Pierwsza, to wymagania dotyczące kwalifikacji osób uprawnionych do egzaminowania, druga zaś, to (potraktowane bardzo szczegółowo) zapisy dotyczące infrastruktury będącej w posiadaniu podmiotu uprawnionego do egzaminowania. Szczególne ta część tekstu pozwala przewidywać, że przyszli wnioskodawcy będą starać się doprowadzić do przeprowadzania egzaminów w ośrodkach o określonym standardzie wyposażenia, a w przypadku podmiotów nie posiadających własnej infrastruktury - do odpłatnego korzystania z cudzego zaplecza..

Poniżej zamieszczamy treść omawianego materiału. W tekście na niebiesko zostały zaznaczone różnice względem ministerialnego pierwowzoru (zapisy, których nie było w dokumencie stworzonym przez ministerstwa; w treści, w części o nazwie załącznik brakuje z kolei zapisów o minimalnych wymaganiach dla egzaminatorów, jakie znajdowały się w dokumencie ministerialnym przy każdym z wymienionych stopni):

 

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1) oraz MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPDOARKI MORSKIEJ2)

z dnia ………………… 2013 r.

w sprawie szczegółowych warunków uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu oraz warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych do przeprowadzania egzaminu

 

Na podstawie art. 37 b ust. 8 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 857, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) szczegółowe warunki uzyskiwania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW, zwane dalej „upoważnieniem”, przez podmioty inne niż właściwy polski związek sportowy;

2) warunki kadrowe i organizacyjne konieczne do prawidłowego przeprowadzania egzaminu do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW.

 

§ 2. Warunkiem uzyskania upoważnienia do przeprowadzania egzaminu do uzyskania dokumentu kwalifikacyjnego do uprawiania turystyki wodnej na jachtach żaglowych
o długości kadłuba powyżej 7,5 m lub motorowych o mocy silnika powyżej 10 kW jest posiadanie przez podmiot ubiegający się odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych koniecznych dla prawidłowego przeprowadzania egzaminu.

 

§ 3. 1. Podmiot ubiegający się o uzyskanie upoważnienia składa do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej wniosek o uzyskanie upoważnienia do przeprowadzenia egzaminu, na wskazane we wniosku patentu lub licencje.

2. Wniosek o uzyskanie upoważnienia podpisuje osoba upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu wnioskodawcy

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1 dołącza się:

1) dokumenty z wykazu, o którym mowa w art. 37b ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej, zwanej dalej „ustawą” potwierdzające wykształcenie, przygotowanie zawodowe, staż oraz kwalifikacje proponowanej kadry przeprowadzającej egzamin;

2) informacje, o których mowa w art. 37b ust. 2 pkt 2 ustawy, zawierające dane dotyczące obiektów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminu, w tym:

a) rodzaj obiektu, w tym pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy teoretyczne i praktyczne, akweny, nabrzeże lub pomosty,

b) adres obiektu - jeżeli dotyczy,

c) oświadczenie wnioskodawcy, że obiekt spełnia wymagania bezpieczeństwa określone odrębnymi przepisami;

d) rodzaj jachtów

3) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo innego rejestru właściwego dla formy organizacyjnej podmiotu ubiegającego się o upoważnienie wskazujący, że podmiot prowadzi działalność z zakresu żeglarstwa

4) dane biura obsługującego egzaminowane osoby w tym stały adres, godziny otwarcia, adres mailowy, numer telefonu

5) kopie dokumentów potwierdzających przyznanie numerów NIP lub REGON, jeżeli wnioskodawca posiada.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1 w ramach informacji o których mowa w ust. 3 pkt 2 lit. d informuje o liczbie i parametrach jachtów jakimi będzie dysponować w trakcie prowadzenia egzaminów na poszczególne stopnie, a także przedkłada informacje o możliwości/ sposobie dysponowania tymi jachtami.

5. Jachty, na których będą prowadzone egzaminy muszą spełniać warunki bezpieczeństwa oraz posiadać ważne dokumenty rejestracyjne.

 

§ 4. 1. Egzamin przeprowadzany jest przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

2. Za kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, uznaje się:

1) dla egzaminatora:

a) ukończenie 18 roku życia,

b) posiadanie przez co najmniej 3 lata licencji lub patentu nie niższego niż ten, na który odbywa się egzamin, z wyłączeniem egzaminu na najniższy stopień żeglarski i motorowodny, gdzie egzaminujący jest zobowiązany do posiadania patentu wyższego niż ten, na który przeprowadza się egzamin,

c) posiadanie stopnia instruktora właściwego polskiego związku sportowego lub instruktora sportu w zakresie żeglarstwa lub sportów motorowodnych;

2) dla przewodniczącego komisji egzaminacyjnej:

a) ukończenie 18 roku życia,

b ) posiadanie przez co najmniej 3 lata licencji lub patentu wyższego niż ten, na który odbywa się egzamin,

c) posiadanie przez co najmniej 3 lata stopnia instruktora właściwego polskiego związku sportowego lub instruktora sportu w zakresie żeglarstwa lub sportów motorowodnych,

d) posiadanie doświadczenia w przeprowadzaniu egzaminów na stopnie żeglarskie w postaci uczestniczenia w co najmniej 5 egzaminach w tym co najmniej 3 na stopień , na który będzie przeprowadzany egzamin.

3) dla sekretarza:

a) ukończenie 18 roku życia,

b) wykształcenie średnie.

 

§ 5. 1. Harmonogram procesu egzaminowania ustala się uwzględniając warunki pogodowe, liczbę zdających i możliwości sprzętowe.

2. Egzamin nie może trwać dłużej niż 2 dni, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. W przypadku gdy warunki pogodowe uniemożliwiają przeprowadzenie egzaminu praktycznego, egzamin może zostać przełożony. Egzamin powinien odbyć się nie później niż w terminie 60 dni od dnia egzaminu, który został przełożony.

 

§ 6. 1. Egzamin teoretyczny odbywa się w odpowiednio wyposażonym pomieszczeniu pozwalającym na prawidłowe przeprowadzenie egzaminu.

2. Egzamin przeprowadza się w pomieszczeniach o powierzchni nie mniejszej niż 15 m2.

3. Jeżeli egzamin przeprowadza się dla więcej niż 20 osób, to powierzchnia, o której mowa w ust. 2, powinna zostać zwiększona o co najmniej 1 m2 dla każdej dodatkowej osoby.

4. Sala egzaminacyjna powinna spełniać warunki niezbędne do zakresu prowadzonego egzaminu.

5. Pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy, powinny być wyposażone w odpowiednie krzesła, stoliki, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie. Dopuszcza się stosowanie stolików z pulpitami.

6. Pomieszczenia, w których przeprowadzane będą egzaminy, muszą mieć dostęp do toalety.

7. W pomieszczeniach, w których przeprowadzane będą egzaminy, nie mogą znajdować się plansze lub inne przedmioty mogące stanowić pomoc dla osoby egzaminowanej w czasie trwania egzaminu, z zastrzeżeniem ust. 6

8. W przypadku zadania nawigacyjnego na patent jachtowego sternika morskiego oraz motorowodnego sternika morskiego podmiot upoważniony musi zapewnić odpowiednie warunki organizacyjne do wykonania zadania.

9. W pomieszczeniu w którym przeprowadza się egzamin, powinny się znajdować wyłącznie komisja egzaminacyjna i osoby egzaminowane. Osoby które zakończyły część pisemną egzaminu i oddały swoją pracę powinny opuścić salę.

 

§ 7.1. Egzamin praktyczny odbywa się przy spełnieniu następujących warunków:

1) wielkość akwenu powinna pozwalać na swobodne wykonywanie manewrów przewidzianych w egzaminie;

2) sprzęt, nabrzeże lub pomost ma spełniać warunki bezpieczeństwa, przy czym nabrzeże lub pomost ma być wyposażony w urządzenia cumownicze i pozwalać na wykonywanie przy nim manewrów przewidzianych w egzaminie;

3) głębokość wody przy nabrzeżu lub pomoście powinna pozwalać bez przeszkód wykonać manewry przewidziane w egzaminie.

2. Egzamin praktyczny przeprowadza się na odpowiednim sprzęcie umożliwiającym wykonywanie manewrów pod żaglami lub na silniku, w zależności od stopnia lub licencji, na który odbywa się egzamin.

3. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych przewodniczący komisji egzaminacyjnej ma prawo nakazać zarefowanie jachtów i założenie przez uczestników egzaminu środków zabezpieczenia osobistego stosownych do konstrukcji jachtu i warunków na akwenie na którym jest przeprowadzany egzamin.

4. Egzaminator w trakcie egzaminu praktycznego jest kierownikiem statku i ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo żeglugi. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa w trakcie manewrów egzaminator ma prawo przejąć dowodzenie jachtem.

5. Szczegółowe warunki przeprowadzania egzaminów na poszczególne stopnie i licencje określa załącznik do rozporządzenia.

 

§ 8. Dopuszcza się egzaminowanie na różne stopnie przez jedną komisję egzaminacyjną pod warunkiem spełnienia wymagań kadrowych i organizacyjnych, sprawnego przeprowadzania egzaminów oraz sporządzenia oddzielnych protokołów egzaminacyjnych na poszczególne stopnie, na które jest przeprowadzany egzamin.

 

§ 9. Podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu ma obowiązek informować ministra właściwego do spraw kultury fizycznej o wszelkich zmianach na liście osób uprawnionych do egzaminowania.

 

§ 10. 1. W przypadku gdy podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu przestaje spełniać warunki udzielonego upoważnienia, jest obowiązany do niezwłocznego powiadomienia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

2. W przypadku gdy podmiot upoważniony do przeprowadzania egzaminu przestaje spełniać warunki udzielonego upoważnienia minister właściwy do spraw kultury fizycznej może zawiesić upoważnienie.

 

§ 11. Podmiot przeprowadzający egzaminy zapewnia możliwość archiwizacji dokumentów związanych z ich przeprowadzaniem przez okres co najmniej 10 lat.

 

§ 12. Właściwy polski związek sportowy jest obowiązany wystawić dokument kwalifikacyjny, potwierdzający kwalifikacje uzyskane na podstawie przeprowadzonego egzaminu, w ciągu 20 dni od dnia otrzymania dokumentów stanowiących podstawę do wydania tego dokumentu.

 

§ 13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

MINISTER TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ

 

Załącznik do rozporządzenia

Ministra Sportu i Turystyki oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

z dnia………(poz……..)

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW PRAKTYCZNYCH NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE I LICENCJE

 

L.pNazwa stopnia/licencjiWarunki przeprowadzenia egzaminu
Rodzaj statkuWarunki dotyczące akwenu
1.Żeglarz jachtowyjacht typu slup o długości kadłuba co najmniej 5,5m wyposażony w silnik przyczepny zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 5 km/h i wyposażony w bieg wstecznysiła wiatru 1-5°B na akwenie manewrowym z dostępnym pomostem pozwalającym wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze i dostępną boją manewrową
2.Jachtowy sternik morskijednomasztowy jacht morski o długości kadłuba co najmniej 7 m wyposażony w silnik zapewniający uzyskanie prędkości nie mniejszej niż 4 węzły i wyposażony w bieg wsteczny

siła wiatru 1-6°B

na akwenie manewrowym (możliwe jest przeprowadzenie egzamin z manewrowania jachtem wyłącznie na wodach

morskich i w porcie) z dostępnym pomostem pozwalającym wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażonym w sprawne urządzenia cumownicze i dostępną boją manewrową

3.Sternik motorowodnyjacht motorowy z silnikiem o mocy do 60 kW umożliwiający pływanie w ślizgu (stanie bezwypornościowym)

siła wiatru 0-6°B

akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażony w sprawne urządzenia cumownicze

4.Morski Sternik Motorowodnyjacht motorowy z silnikiem umożliwiający pływanie w ślizgu (stanie bezwypornościowym).

siła wiatru 0-6°B

akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne, wyposażony w sprawne urządzenia cumownicze

5.Licencja na holowanie narciarza wodnegojacht motorowy z silnikiem o mocy powyżej 60 kW pozwalającej na holowanie narciarza i wyposażony w maszt/zaczep do holowania

siła wiatru 0-4°B

akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne

6.Licencja na holowanie statków powietrznychjacht motorowy z silnikiem o mocy pozwalającej na holowanie obiektów latajacych i wyposazony w maszt/ramę do holowania

siła wiatru 0-4°B

akwen manewrowy z dostępnym pomostem pozwalającym w pełni wykonać zadania egzaminacyjne

 

 1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej - kultura fizyczna, na podstawie § 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz.1489).

2) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej:

1) gospodarka morska,

2) transport

– na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz.U. Nr 248, poz. 1494).

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 123, poz. 846 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 171, poz. 1057, z 2009 r. Nr 98, poz. 818, z 2010 r. Nr 127, poz. 857 oraz z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 168, poz. 1003. 

Ocena: 0.00 (Głosów: 0) | Oceń ten tekst |
Komentarze są własnością ich autorów. Twórcy serwisu nie ponoszą odpowiedzialności za ich treść.

Autor Wątek
andrzej_sawula
Wysłano: 21.04.2013, 16:47  Uaktualniono: 21.04.2013, 16:47
Moderator
Dołączył: 16.01.2004
Skąd:
Liczba wpisów: 53
 Odp.: Stopnie żeglarskie - temat nadal gorący
Przynajmniej w kwestii kwalifikacji egzaminatorów będzie klops, bo 1. ustawa deregulacyjna likwiduje w ogóle papiery instruktorów sportu... a zostawienie tylko instruktorów PZŻ i PZMWiNW byłoby cofnięciem połowy liberalizacji, więc wydaje się mało prawdopodobne.

Ale pomysł, że egzaminator musi mieć minimum stopień, na który egzaminuje, jest w świetle niedawnego rozporządzenia jedynym sensownym. Myślę, że powinno to dotyczyć też najniższych stopni.

Będzie ciekawie... :)

Autor Wątek
panwac
Wysłano: 21.04.2013, 17:08  Uaktualniono: 21.04.2013, 17:08
Webmaster
Dołączył: 01.09.2003
Skąd: Łódź
Liczba wpisów: 849
 Odp.: Stopnie żeglarskie - temat nadal gorący
Cytat:
Andrzej napisał:
...w kwestii kwalifikacji egzaminatorów będzie klops, bo 1. ustawa deregulacyjna likwiduje w ogóle papiery instruktorów sportu...

Nie likwiduje - obniża jedynie wymagania:
Cytat:
Trenerem lub instruktorem sportu w sportach, w których działają polskie związki sportowe, może być osoba, która:
1) ukończyła 18 lat;
2) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
3) posiada wiedzę , doświadczenie i umiejętności niezbędne do wykonywania zadań trenera lub instruktora sportu;
4) nie była karana za przestępstwa, o których mowa w art. 46–50, lub określone w rozdziale XIX, XXIII, z wyjątkiem art. 192 i art. 193, rozdziale XXV i XXVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm. 40) ).”;

Autor Wątek
andrzej_sawula
Wysłano: 21.04.2013, 19:53  Uaktualniono: 21.04.2013, 19:53
Moderator
Dołączył: 16.01.2004
Skąd:
Liczba wpisów: 53
 Odp.: Stopnie żeglarskie - temat nadal gorący
Tak, tylko że dotąd w UoS dla każdego stopnia trenerskiego i instruktora w wymogach było jeszcze:
Cytat:
ukończyła specjalistyczny kurs na stopień X i zdała egzamin końcowy

a teraz to usunęli, czyli nie będzie już egzaminów instruktorskich.

Poza tym, w uzasadnieniu do nowej ustawy jest wyraźne stwierdzenie:
Cytat:
Należy też pamiętać, w związku z przedmiotem regulacji ustawy o sporcie, że obowiązkiem trenersko-instruktorskim w zakresie prowadzenia zajęć zorganizowanych w zakresie sportu są objęte wyłącznie związki sportowe oraz kluby sportowe uczestniczące we współzawodnictwie organizowanym przez polski związek sportowy. Oznacza to, że w obecnym brzmieniu ustawy obowiązek ten nie dotyczy klubów i zajęć w zakresie sportu prowadzonych poza współzawodnictwem sportowym organizowanym przez polski związek sportowy (w tym np. licznych szkół sztuk walki), co jest równoznaczne z faktem, że nie zostaną one również objęte
projektowanymi zmianami.

czyli że stopień/funkcja/kwalifikacje instruktora sportu w ogóle nie powinny dotyczyć żeglarstwa rekreacyjnego.

Autor Wątek
panwac
Wysłano: 21.04.2013, 20:21  Uaktualniono: 21.04.2013, 20:21
Webmaster
Dołączył: 01.09.2003
Skąd: Łódź
Liczba wpisów: 849
 Odp.: Stopnie żeglarskie - temat nadal gorący
Cytat:
Andrzej napisał:
czyli że stopień/funkcja/kwalifikacje instruktora sportu w ogóle nie powinny dotyczyć żeglarstwa rekreacyjnego.

Nie nie powinny, ale nie muszą. Żeglarstwo rekreacyjne nie jest objęte obowiązkiem trenersko-instruktorskim, co oznacza, że instruktorzy sportu MOGĄ być kadrą szkoleniową, ale nie muszą. :)

Autor Wątek
andrzej_sawula
Wysłano: 21.04.2013, 21:20  Uaktualniono: 21.04.2013, 21:20
Moderator
Dołączył: 16.01.2004
Skąd:
Liczba wpisów: 53
 Odp.: Stopnie żeglarskie - temat nadal gorący
Oczywiście, chodziło mi o to, że takie kwalifikacje nie powinny być wymagane do prowadzenia zajęć nieobjętych rywalizacja sportową.