Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo


Temat przeglądają:   1 anonim.


Kryteria pracy harcerskiej drużyny wodnej
#1
Webmaster
Webmaster


Wyświetl informacje o użytkowniku
Jak już pisałem w wątku na forum zuchowym, na ukończeniu są prace nad dokumentem "Szczegółowe kryteria pracy harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich w ZHP". Procedura jest zgodna z uchwałą ostatniej konferencji wodnej (materiał został rozesłany do pilotów chorągwi, zebrano uwagi i wersja po korektach ponownie trafiła do pilotów do ostatecznego wglądu). Za chwilę dokument zostanie przekazany szefowi WS GK ZHP do ostatecznego zatwierdzenia, ale zanim to nastąpi, może ktoś z Was ma pomysł, który sprawi, że działania harcerskich drużyn wodnych zgodnie z kryteriami będą lepsze?

Jeśli tak, poniżej zamieszczam wybrane fragmenty dotyczące harcerskich drużyn wodnych. Te kryteria będą dotyczyły wszystkich drużyn (od harcerskich po wędrownicze), korzystających z zasad wychowania wodnego i morskiego ZHP.

Zapisy wprowadzające:
Cytat:

[...]
3. ...instrukcja precyzuje zasady pracy harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich określone w instrukcji w sprawie „Zasad pracy specjalności w jednostkach harcerskich”. Jeżeli w instrukcji jest mowa o:
b) harcerskiej drużynie wodnej (HDW), oznacza to drużynę harcerską, która, wykorzystując zainteresowania harcerzy aktywnościami wodnymi (żeglarstwo, sporty motorowodne, kajakarstwo, wioślarstwo, pływanie, nurkowanie, szkutnictwo, ratownictwo wodne itp.) i stosując założenia wychowania wodnego i morskiego ZHP popularyzuje zagadnienia wodne oraz stwarza możliwość indywidualnego rozwoju harcerzy w różnych obszarach wodnej aktywności,
[...]
d) stosowaniu specyficznych form pracy, oznacza to m.in.: harce wodne, rejsy, spływy, wyprawy morskie, kursy i szkolenia oraz prace techniczne i konserwatorskie związane z przygotowaniem do nich sprzętu pływającego,
e) stosowaniu symboliki i obrzędowości, oznacza to umundurowanie wodne, symbolikę i obrzędowość opartą o etykę i etykietę żeglarską oraz etykietę flagową i ceremoniał morski,
f) stosowaniu specyficznych instrumentów metodycznych, oznacza to system sprawności i odznak specjalności wodnej i żeglarskiej oraz uprawnienia państwowe i specjalistyczne z zakresu sportów wodnych;
g) zastępie, oznacza to wachtę drużyny wodnej lub żeglarskiej,
[...]
j) powołaniu na terenie hufca zespołu drużyn specjalnościowych lub szefa zespołu drużyn specjalnościowych hufca, oznacza to retmanat (sztormanat w hufcach na Wybrzeżu) lub retmana (sztormana) hufca.
[...]

II. Tryb (procedura) zdobywania miana harcerskiej wodnej gromady zuchowej (HWGZ), harcerskiej drużyny wodnej (HDW) lub Patentu Flagowego
1. Ustala się miano harcerskiej wodnej gromady zuchowej (HWGZ), harcerskiej drużyny wodnej (HDW) oraz Patent Flagowy.
2. Ambicją każdej dobrej wodnej gromady zuchowej lub drużyny wodnej jest wyrobić w harcerzach sylwetkę wszechstronnego i sprawnego człowieka wody – świetnego i odważnego pływaka, władającego każdym wiosłem wioślarza, dobrego żeglarza, wzbogacając dodatkowo wyszkolenie o motorowodniactwo, ratownictwo wodne, inne aktywności wodne, jak również szkutnictwo i modelarstwo marynistyczne.
3. Drużyna/gromada realizuje taki program, aby jej członkowie poprzez zdobywanie sprawności, realizację zadań zespołowych, projektów i znaków służb, zdobywanie odznak wodnych, stopni harcerskich i instruktorskich, uprawnień państwowych i specjalistycznych w zgodzie z metodą harcerską pogłębiali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu wybranej specjalności.
4. Podstawą prawidłowej realizacji założeń wychowania wodnego i morskiego w drużynach wodnych i żeglarskich ZHP jest objęcie rocznymi planami pracy wszystkich obszarów tematycznych, wyróżnionych w kryteriach szczegółowych.
5. Istotą wychowania wodnego i morskiego jest długotrwałość indywidualnego rozwoju i szkolenia, dlatego nie jest ważna liczba zdobytych odznak i tytułów, ale możliwość kontynuacji procesów w kolejnych latach zarówno indywidualnie, jak i w skali całej drużyny.
6. Programy i przedsięwzięcia mogą mieć charakter wieloletni, podzielony na dające się wyodrębnić w jednym roku etapy.
7. Każda jednostka ubiegająca się o nadanie miana powinna spełniać wymogi dotyczące kadry specjalnościowej - drużynowym powinien być instruktor ZHP lub członek ZHP z otwartą próbą na stopień przewodnika, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu specjalności wodnej i żeglarskiej, udokumentowane ukończeniem kursu specjalistycznego lub uprawnieniem państwowym:
a) min. pierwszy poziom uprawnień państwowych w dyscyplinach wodnych (np. patent żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego lub inny równoważny certyfikat kompetencji - dla HWGZ i HDW;
[...]
b) w przypadku, kiedy drużynowy nie posiada ww. kwalifikacji, w drużynie powinien być specjalista danej specjalności - szef wyszkolenia specjalnościowego – posiadający odpowiednie uprawnienia.
8. Jednostka ubiegająca się o miano harcerskiej wodnej gromady zuchowej (HWGZ) lub harcerskiej drużyny wodnej (HDW) opracowuje na podstawie szczegółowych kryteriów specjalności wodnej i żeglarskiej program rocznej działalności i zatwierdza go we właściwej komendzie, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego inspektoratu.
9. Nowo-powstała lub istniejąca - rozpoczynająca zdobywanie miana HWGZ/HDW - jednostka zostaje zaliczona przez właściwego komendanta do kategorii „wodna-próbna”, jeżeli jej rada przedstawiła plan zdobywania miana zgodnie z "Zasadami pracy specjalności w jednostkach harcerskich".
10. Wniosek harcerskiej jednostki wodnej (drużyny/gromady) o przyznanie miana (HDW/HWGZ) zaopiniowany przez komendanta i retmana/sztormana hufca przesyłany jest do właściwego, uprawnionego inspektoratu specjalności wodnej i żeglarskiej.
11. Szczegółowa procedura przyznawania miana HWGZ/HDW jest określona w „Zasadach pracy specjalności w jednostkach harcerskich”.
[...]

W kolejnym wpisie zamieszczę kryteria szczegółowe...

Wysłano: 08.01.2012 12:29
hm. Piotr Nowacki kpt.j.
instruktor Zespołu Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP
instruktor Retmanatu Hufca Łódź-Polesie
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Odp.: Kryteria pracy harcerskiej drużyny wodnej
#2
Webmaster
Webmaster


Wyświetl informacje o użytkowniku
Ciąg dalszy, czyli szczegółowe kryteria...

Cytat:

IV. Kryteria harcerskiej drużyny wodnej (HDW)
1. Prowadzone w drużynie działania i szkolenia specjalnościowe
a) drużyna organizuje wędrówki na wodzie, w ciągu roku przeprowadza przynajmniej jedną śródroczną akcję wyjazdową, na przykład:
- wykapki wodne – kilkugodzinne wypady w dół, względnie w górę rzeki (najbliższej) z wodowaniem i lądowaniem łodzi lub kajaków zwykle w tym samym miejscu,
- spływy i rejsy wodne – wędrówki wodne w dół, względnie w górę rzeki lub po wodach stojących z biwakowaniem w terenie, przygotowywaniem posiłków itp., trwające od jednego do pięciu dni.
b) drużyna umożliwia harcerzom rozwój specjalistyczny lub realizuje program edukacji żeglarskiej Junga&Kadet; w ciągu roku zapewnia przynajmniej jedną zamkniętą formę szkoleniową z zakresu bezpieczeństwa na wodzie lub szkolenia podstawowego własnej specjalności (co najmniej szkolenie wioślarskie),
c) drużyna utrzymuje stałą współpracę z właścicielami łodzi i jachtów mogących służyć do szkolenia i doskonalenia umiejętności członków drużyny,
d) drużyna rozpowszechnia naukę pływania – na przykład poprzez cykliczne zajęcia pływackie na basenie,
e) drużyna aktywnie uczestniczy w zorganizowanych formach wodnej akcji letniej podczas wakacji.
2. Zdobywane sprawności, uprawnień (instrumentów metodycznych) przez członków drużyny:
a) harcerze, harcerze starsi i wędrownicy zdobywają stopnie adekwatne do ich wieku,
b) każdy członek drużyny corocznie zdobywa co najmniej jedną sprawność specjalności wodnej i żeglarskiej, znak służb, odznakę turystyczną PTTK lub uprawnienie specjalistyczne z zakresu aktywności wodnej (patenty odpowiednio jungi, kadeta oraz żeglarza jachtowego; z wyłączeniem zuchów).
3. Zasoby kadrowe drużyny
a) drużynowy lub Instruktor Wyszkolenia Wodnego posiada przynajmniej pierwszy stopień wodniackich uprawnień państwowych np.: patent żeglarza jachtowego (lub równoważny certyfikat kompetencji),
b) drużyna stale współpracuje z Młodszym Ratownikiem WOPR,
c) drużyna utrzymuje stałą współpracę z organizacją lub instytucją zajmującą się propagowaniem/szkoleniem w obszarze sportów wodnych; stale współpracuje z instruktorem szkolącym na specjalistyczne uprawnienia np.: z IŻ PZŻ, IM PZMWiNW, instruktorem lub trenerem sportu w wybranej dyscyplinie wodnej.
4. Udział w imprezach i akcjach ogólnopolskich (lub regionalnych)
a) drużyna przynajmniej raz w roku bierze udział w wodniackiej imprezie rangi chorągwianej lub ogólnopolskiej - np. w spartakiadzie żeglarskiej, mistrzostwach pływackich lub festiwalu szantowym.
5. Organizacja przedsięwzięć dla środowiska lokalnego
a) drużyna w swojej szkole, osiedlu lub gminie promuje sprawy związane z wodą, tradycją i kulturą morską, inicjuje twórczość marynistyczną - np. prowadząc gazetkę, organizując wieczorek morskiej poezji śpiewanej,
b) w ciągu roku organizuje przynajmniej jedną formę popularyzacji z zakresu aktywności wodnej.
6. Kontakt z retmanem/sztormanem, pilotem
a) drużynowy lub przyboczny uczestniczy w spotkaniach i odprawach drużynowych harcerskich drużyn wodnych - np. w retmanacie/sztormancie hufca lub zespole pilota chorągwi,
b) kadra drużyny bierze udział w warsztatach dla animatorów kultury marynistycznej organizowanych w hufcu lub chorągwi,
c) drużyna gromadzi i wykorzystuje w bieżącej pracy materiały metodyczne i oferty programowe proponowane przez terenowe i centralne struktury wsparcia wychowania wodnego i żeglarskiego (retmanat/sztormanat, zespół pilota, kierownictwo harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich).
7. Szeroko rozumiana służba (od harcerskiej gry do wędrowniczej służby)
a) drużyna prowadzi akcję uświadamiającą zagrożenia związane z zanieczyszczaniem środowiska wodnego – np. zwiady trucicieli rzeki, zbiórki tematyczne, akcje oczyszczania brzegów rzeki, jeziora, stawu,
b) harcerze z drużyny ochoczo podejmują prace przy sprzęcie wodnym, na którym realizowane są zajęcia i szkolenia - np. angażują się w prace szkutnicze, wodowanie i taklowanie jachtów,
c) harcerze pomagają przy organizacji otwarcia lub zamknięcia sezonu żeglarskiego w ośrodku wodnym lub przystani znajdujących się na terenie ich działania.
8. Obrzędowość wodniacka, umundurowanie, etyka i etykieta żeglarska
a) drużyna posiada i rozwija własną obrzędowość w oparciu o tradycje morskie, przesądy żeglarskie oraz etykę i etykietę ludzi morza ze szczególnym uwzględnieniem ceremoniału polskiej floty.
b) harcerze są umundurowani zgodnie z regulaminem mundurów harcerskich drużyn wodnych.
[...]

Materiał źródłowy jest dość rozległy, ma też odniesienia do innych dokumentów ZHP. Miejsca wykropkowane, to zapisy, które nie mają znaczenia dla bieżącego wątku.
Z zaciekawieniem czekam na Wasze przemyślenia

Wysłano: 08.01.2012 12:52
hm. Piotr Nowacki kpt.j.
instruktor Zespołu Pilota Chorągwi Łódzkiej ZHP
instruktor Retmanatu Hufca Łódź-Polesie
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góryMożesz przeglądać tematy.
Nie możesz tworzyć nowych tematów.
Nie możesz odpisywać.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz kasować swoich wpisów.
Nie możesz dodawać ankiet.
Nie możesz głosować.
Nie możesz dodawać załączników.
Nie możesz pisać bez weryfikacji.
Nie możesz używać klas tematów.
Nie możesz korzystać z tagów HTML.
Nie możesz korzystać z podpisu/sygnatury.
Nie możesz tworzyć plików pdf.
Nie możesz korzystać z opcji wydruku.

[Wyszukiwanie zaawansowane]