Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo


Temat przeglądają:   1 anonim.


odkrywca i ćwik - zadania wodne
#1
Webmaster
Webmaster


Wyświetl informacje o użytkowniku
Stopnie harcerskie są instrumentem wychowawczym. Za pomocą stopni drużynowi realizują podstawowy cel harcerskiego wychowania tj. indywidualny rozwój harcerki i harcerza. Zdobywanie stopni:
* wprowadza harcerzy na drogę systematycznej pracy nad sobą,
* uczy pokonywania kolejnych progów
* oraz uczy łączenia własnych dążeń z działaniem w zespole.

Zdobywanie stopni pionierki/odkrywcy, samarytanki/ćwika poprzedza sformułowanie przez harcerkę starszą i harcerza starszego indywidualnych zadań zgodnych z ideą i wymaganiami danego stopnia. W sformułowaniu tych zadań pomagają im opiekunowie, zgodnie ze zwyczajem środowiska, np. zastępowi, przyboczni, drużynowy.

Drużynowy powinien dostosowywać wymagania stopnia do, specyfiki pracy drużyny (specjalności wodnej), warunków środowiska (przystań, rzeka, jezioro, szkutnia, żeglarze, kajakarze, itp.)
O konieczności dostosowania pisano już 9 lat temu http://wodniacy.eu/modules/news/article.php?storyid=12 – 6 lat mają nowe stopnie, a my wciąż nie mamy uzgodnionego wspólnego programu minimalnego wyszkolenia wodniackiego.

Cytat:
pionierka-odkrywca

Uczestnicząc w harcerskim życiu, odkrywam swoje zainteresowania. Oceniam siebie i swoje postępowanie odwołując się do Prawa Harcerskiego. Potrafię radzić sobie w różnych sytuacjach działając samodzielnie i odpowiedzialnie. Można na mnie polegać. Jestem uczynna/ny, odważany, samodzielna/ny.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:
zdobyła/ył stopień tropicielki/wywiadowcy. Jeśli nie posiada stopnia tropiciela/wywiadowcy, realizuje próbę pionierki/odkrywcy poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni,
aktywnie uczestniczy w życiu zastępu i drużyny.

Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesięcy

Wymagania stopnia

Praca nad sobą
1. Określiłam/em swoją największą słabość i podejmę próbę wyeliminowania jej.
2. Aktywnie realizuję obowiązki wynikające z mojej wiary.
3. Wykazałam/em, że potrafię poświęcić własną przyjemność na rzecz obowiązku.
4. Zdobyłam/em nową umiejętność przydatną w gospodarstwie domowym.
5. Rzetelnie wykonuję swoje obowiązki domowe.
6. Zapisuję ustalone terminy i wyznaczone zadania, jestem punktualna/ny i obowiązkowa/ny.
7. Wzięłam/ąłem udział w zaplanowaniu i zorganizowaniu akcji zarobkowej dla drużyny.
8. Dbam o sprzęt drużyny. Brałam/em udział w jego konserwacji.
9. Dbam o zdrowie i pamiętam o aktywnym odpoczynku, odpowiedniej ilości snu, prawidłowym odżywianiu się, umiem radzić sobie z problemami okresu dojrzewania.
10. Załatwiłam/em powierzoną mi sprawę w instytucji lub urzędzie.
11. Zorganizowałam/em wyjście zastępu lub drużyny (grupy koleżanek lub kolegów) do kina, teatru, na koncert, do muzeum lub inną imprezę kulturalną.
12. Potrafię w prostych sytuacjach porozumieć się w języku obcym.
13. Umiejętnie korzystam z Internetu (wyszukuję potrzebne informacje, posiadam adres e-mail).

Doskonalenie harcerskie
1. Potrafię wskazać główne etapy w dziejach harcerstwa.
2. Odwiedziłam/em komendę mojego hufca. Znam adres komendy mojej chorągwi i Głównej Kwatery. Wiem, jak nazywa się komendant hufca, komendant chorągwi, Naczelnik ZHP i Przewodniczący ZHP.
3. Wiem, jakie inne organizacje harcerskie działają w Polsce.
4. Czytam książki o tematyce harcerskiej.
5. Znam strukturę ZHP.
6. Potrafię ocenić czynności życiowe (tętno i oddech), znam prawidłowe tętno dzieci i dorosłych. Potrafię postąpić w przypadku utraty przytomności, ułożyć chorego w pozycji bocznej bezpiecznej. Umiem zastosować różne sposoby przenoszenia poszkodowanych. Potrafię postępować w przypadku zatrucia pokarmowego.
7. Odnalazłam/em na mapie miejsce, w którym się znajduję, poprowadziłam/em w czasie gry terenowej lub wycieczki zastęp wg mapy topograficznej. Na podstawie mapy topograficznej określiłam/em długość trasy, nachylenie terenu, przybliżony czas marszu, azymut na dany punkt. Zmierzyłam/em w terenie odległość i wysokość.
8. Kierowałam/em budową urządzenia obozowego wg własnego projektu. Umiem sprawnie posługiwać się sprzętem pionierskim. Potrafię zawiązać co najmniej 10 węzłów i ich zastosowanie.
9. Brałem udział w organizacji wycieczki zastępu lub drużyny.
10. Wyrobiłam/em w sobie pożyteczne nawyki ekologiczne (oszczędzam wodę, gaszę światło, segreguję odpady).
11. Wiem, co to jest park narodowy, park krajobrazowy i rezerwat przyrody. Wymienię kilka polskich parków narodowych oraz wskażę występujące w nich osobliwości przyrodnicze. Odwiedziłam/em jeden z parków narodowych, krajobrazowych lub rezerwatów.

Poszukiwanie pól służby
1. Poznaję historię swojej miejscowości. Wiem, co wyróżnia ją spośród innych (np. znane postacie, historyczne wydarzenia, zabytki, sztuka ludowa).
2. Wiem, na czym polega demokracja. Brałam/em udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.

W okresie próby uczestniczyłam/em w obozie lub zimowisku harcerskim oraz w co najmniej dwóch biwakach lub rajdach, zrealizowałam/em co najmniej trzy projekty, w tym przynajmniej jeden na rzecz środowiska (np. szkoły, osiedla). Zdobyłam/em w tym czasie przynajmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe lub trzygwiazdkowe).
Cytat:
SAMARYTANKA-ĆWIK

Poszukuję wzorów do naśladowania zgodnych z harcerskimi wartościami zawartymi w Prawie i Przyrzeczeniu Harcerskim. Szukam sytuacji, w których mogę pomóc. Pracuję nad swoim charakterem. Wywiązuję się ze swoich obowiązków. Poszukuję swoich zainteresowań i pasji. Rozwijam je zdobywając wiedzę i umiejętności w wybranych dziedzinach. Współtworzę życie drużyny.

Do próby może przystąpić harcerka/harcerz, która/y:
zdobyła/ył stopień pionierki/odkrywcy; jeśli nie posiada stopnia pionierki/odkrywcy, realizuje próbę samarytanki/ćwika poszerzoną o wiadomości i umiejętności zawarte w wymaganiach poprzednich stopni;
aktywnie uczestniczę w życiu zastępu i drużyny.

Zalecany czas trwania próby: 9-12 miesięcy

Praca nad sobą
1. Znam swoje dobre strony. Rozwijam je i potrafię je wykorzystać na rzecz innych.
2. Poszukuję autorytetów. Czerpię z nich motywację do pracy nad sobą.
3. Czynnie uczestniczę w formach rozwoju duchowego, np. kuźnica, dyskusja, rekolekcje, pielgrzymka.
4. Racjonalnie organizuję własny czas. Planuje przebieg dnia, tygodnia.
5. Znam zasady dobrego wychowania, potrafię ubrać się odpowiednio do sytuacji.
6. Potrafię korzystać z osiągnięć postępu technicznego, przestrzegam przy tym zasad kultury (np. znam zasady netykiety, wiem, jak korzystać z telefonu komórkowego w miejscach publicznych, kontroluję czas spędzany przy komputerze).
7. Udoskonaliłam/em swoją technikę uczenia się lub poprawiłam/em oceny z wybranych przedmiotów szkolnych.
8. Systematycznie oszczędzam pieniądze na określony cel.
9. Uczę się języka obcego i potrafię wykorzystać jego znajomość (np. przetłumaczyłam/em artykuł, nawiązałam/em korespondencję ze skautem lub skautką).
10. Zrobiłam/em przegląd swego tygodniowego jadłospisu pod kątem wartości odżywczych, wyciągnęłam/wyciągnąłem wnioski i wprowadziłam/em poprawki na przyszłość. Znam skutki niedożywienia i przejadania się.
11. Potrafię udzielić pierwszej pomocy, w razie potrzeby potrafię zastosować resuscytację (ogól czynności prowadzących do przywrócenia podstawowych czynności życiowych).
12. Włączyłem się do prowadzenia gospodarstwa domowego. W trakcie próby przejąłem na siebie dodatkowe obowiązki.
13. Załatwiłam/em sprawy organizacyjne biwaku, wycieczki, obozu (np. zakup biletu zbiorowego, ubezpieczenie, przygotowanie wykazu potrzebnego sprzętu, prowadzenie rachunków).

Doskonalenie harcerskie
1. Wyspecjalizowałam/em się w wybranej dziedzinie harcerskiej (techniki harcerskie lub inna dziedzina pomocna w pracy drużyny). Kierowałam/em projektem dotyczącym tej dziedziny.
2. Przeczytałam/em przynajmniej jedną książkę, która pogłębiła moją wiedzę o dziejach ruchu harcerskiego lub skautowego. Zaprezentuję innym (w zastępie, drużynie lub w klasie) wybrane zagadnienie lub znaczącą postać z dziejów harcerstwa.
3. Zorganizowałam/em według własnego pomysłu akcję zarobkową w drużynie lub nawiązałam/am pożyteczne dla drużyny kontakty (z osobą, instytucją).
4. Znam cele działania Związku Harcerstwa Polskiego.

Poszukiwanie pól służby
1. Jestem wrażliwa/wy na potrzeby drugiego człowieka – świadomie i odpowiedzialnie podejmuje stałą służbę.
2. Sporządziłam/em „mapę potrzeb” występujących w najbliższej okolicy i uczestniczyłam/em w projekcie (zadaniu) odpowiadającym na którąś ze wskazanych potrzeb.
3. Orientuję się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju.
4. Znam najważniejsze prawa i obowiązki obywateli RP.
5. Przeprowadziłam/em zwiad tematyczny (np. poznając przyrodę, kulturę, historię, współczesne życie społeczne i gospodarcze, poznając ciekawe osoby, mało znane miejsca, zapomniane pamiątki historyczne). Sporządziłam/em dokumentację zwiadu (zawierającą np. opisy, wywiady, pamiątki, fotografie, spis lektur na wybrany temat). W interesujący sposób przedstawiłam/em ją w drużynie.

W okresie próby uczestniczyłam/em w co najmniej trzech projektach. W czasie próby zdobyłam/em co najmniej trzy sprawności (dwugwiazdkowe i trzygwiazdkowe).


Wpiszcie proszę jakie zadania wodne w próbach realizowaliście Wy lub Wasi harcerze starsi.

Wysłano: 17.11.2010 10:42
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Odp.: odkrywca i ćwik - zadania wodne
#2
Lejwoda
Lejwoda


Wyświetl informacje o użytkowniku
Odkrywca/Pionierka:

Praca nad sobą:

8. Będę regularnie uczęszczał na zajęcia w szkutni. Razem z moją wachtą będę czyścił i przeglądał sprzęt należący do klubu.
11. Zorganizuję wyjście wachty na radomskie spotkania z piosenką żeglarską - "Rafa".
12. Sporządzę własnoręcznie słownik polsko-angielski obejmujący podstawowe pojęcia oraz komendy żeglarskie. Wybrane pojęcia zaprezentuję na zbiórce wachty.

Doskonalenie harcerskie:

1. Przygotuję zbiórkę o dziejach harcerstwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem historii specjalności wodnej.
3. Nawiążę kontakt z harcerzami wodnymi z innej organizacji harcerskiej. Uzyskam od nich informacje o ich organizacji. O swoim doświadczeniu opowiem na zbiórce drużyny.
9. Przygotuję śpiewnik piosenek żeglarskich na obóz.
bądź
9. Wykupię polisę NNW na spływ kajakowy drużyny.
bądź
9. Zorganizuję sprzęt ratunkowy na spływ kajakowy.
10. Zorganizuję w wachcie zajęcia o ekologicznym stylu życia, w szczególności odniosę się do problemu oszczędności wody słodkiej w Polsce i na świecie. Posłużę się wyszukanymi przeze mnie danymi statystycznymi, aby okazać skalę zjawiska.

Podejmowanie służby

1. Wyszukam znane radomskie postacie związane z marynistyką. Odwiedzę radomskie muzeum harcerstwa razem z wachtą. Szczególną uwagą otoczę sekcję poświęconą harcerstwu wodnemu ziemi radomskiej.


SAMARYTANKA/ĆWIK

Praca nad sobą
1. Ukończę kurs na młodszego ratownika WOPR. Podczas obozu drużyny będę pomagał ratownikowi na kąpielisku.
2. Przygotuję zbiórkę na temat wybranego przeze mnie człowieka morza, którego uważam za mój autorytet.
9. Nawiążę kontakt z wodniakami z innych krajów. Nauczę się podstawowej terminologii służącej do opisu zjawisk zachodzących na wodzie.
13. Będąc w kontakcie z drużynową przygotowałem listę ekwipunku ratowniczego potrzebnego na spływie kajakowym. Przygotowałem preliminarz spływu z uwzględnieniem: dojazdu, czarteru kajaków, ubezpieczenia.

Doskonalenie harcerskie
1. Zdobędę sprawność bosmana. Na wyjeźdzcie na łódki nauczę nowych harcerzy budowy łodzi oraz podstawowych kursów łódki względem wiatru.
3. Nawiążę kontakt z jednym z radomskim klubów żeglarskich w celu organizacji szkolenia na patent żeglarza jachtowego.
5. Zorganizuję zbiórkę wachty, której celem będzie przeprowadzenie zwiadu na temat stereotypu marynarza w naszym mieście. Wyniki zwiadu przedstawię w postaci fotoreportażu na zbiórce drużyny.
Wysłano: 17.11.2010 14:55
bo kawiarka musi być!
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Reklama

http://www.wodniacy.eu/


W tym miejscu możesz zamieścić swoje ogłoszenie lub reklamę!
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.
Do góry


Odp.: odkrywca i ćwik - zadania wodne
#3
Szara myszka
Szara myszka


Wyświetl informacje o użytkowniku
Pracuję właśnie nad szczepowymi wymaganiami na stopnie i poszerzam je np. o wiedzę żeglarską. Takie mam propozycje na stopnie młodzika i wywiadowcy:

Cytat:
Pionierka-Odkrywca
Wiedza żeglarska
1. Wiem jak bezpiecznie zachować się na łódce, potrafię przekazać tą wiedzę młodszym harcerzom.
2. Potrafię zrobić zwrot przez dziób, oraz halsować się pod wiatr.
3. Umiem nazwać kursy względem wiatru, jakimi może płynąć łódka.


Samarytanka-Ćwik
1. Znam zasady bezpieczeństwa na łódce, wiem jak się zachować, kiedy łódka się przewróci.
2. Potrafię zrobić zwrot przez sztag i rufę. Wiem, jakie polecenia wydaje się przy podejściu i odejściu do kei.
3. Potrafię przewidzieć pogodę na najbliższe kilka godzin, znam skalę Beauforta. Wiem, przy jakiej pogodzie jest bezpiecznie wypłynąć z portu.
4. Potrafię przeprowadzić proste prace bosmańskie.


Czekam na Wasze uwagi i pomysły :)

Wysłano: 11.12.2011 00:22
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góry


Odp.: odkrywca i ćwik - zadania wodne
#4
Lejwoda
Lejwoda


Wyświetl informacje o użytkowniku
No tutaj aż się prosi wrzucić im duuużo większe zadania bo wsumie ćwik to już 15 lat niee? jesli jest dobry w i łapie szybko to nawet na żeglarza go pchać :D bo na HO to bedzie miał w zadaniu pierwszy rejs morski :)
Domyślam się jednak że dopracowujesz to jeszcze albo możesz mieć inne możliwości i potrzeby środowiska.

Wysłano: 11.12.2011 01:04
"Święta cisza, święty śpiew..."
Twitter Facebook Google Plus Linkedin Del.icio.us Digg Reddit Mr. Wong Raport Do góryMożesz przeglądać tematy.
Nie możesz tworzyć nowych tematów.
Nie możesz odpisywać.
Nie możesz edytować swoich wpisów.
Nie możesz kasować swoich wpisów.
Nie możesz dodawać ankiet.
Nie możesz głosować.
Nie możesz dodawać załączników.
Nie możesz pisać bez weryfikacji.
Nie możesz używać klas tematów.
Nie możesz korzystać z tagów HTML.
Nie możesz korzystać z podpisu/sygnatury.
Nie możesz tworzyć plików pdf.
Nie możesz korzystać z opcji wydruku.

[Wyszukiwanie zaawansowane]