Home / Struktura / Harcerska Drużyna Wodna / Harcerska drużyna wodna


Harcerska drużyna wodna

Harcerska drużyna wodna to drużyna specjalnościowa, która uwzględnia w swej pracy zainteresowania wodą, morzem i sportami wodnymi.

Specjalność wodną mogą uzyskać drużyny harcerskie, starszoharcerskie i wędrownicze, które popularyzują tematykę wodną i podejmują wyczyn w żeglarstwie, motorowodniactwie, płetwonurkowaniu, ratownictwie wodnym, kajakarstwie, modelarstwie marynistycznym i innych aktywnościach prowadzonych na wodzie.

Drużyna liczy od 16 do 35 członków, dzieli się na 5–10-osobowe (optymalnie 6–8-osobowe) wachty (zastępy), jej pracą kieruje drużynowy z radą drużyny. Drużynowy powinien mieć ukończony odpowiedni kurs drużynowych. Z drużyną mogą współpracować fachowcy, których wiedza i doświadczenie służą podnoszeniu poziomu wyszkolenia członków drużyny.

Jeżeli nie jest możliwe zorganizowanie drużyny wodnej, komenda hufca może zezwolić na pracę zastępu wodnego.

Kategoryzacja drużyn

Tradycyjnie drużyny specjalności wodnej w zależności od poziomu zorganizowania i stopnia zaawansowania programu specjalnościowego dzielą się na trzy kategorie:

 • wodna próbna,
 • wodna,
 • żeglarska (morska).
Rejestr drużyn wodnych i żeglarskich oraz opiekę merytoryczną prowadzi pilot chorągwi.

Drużyna wodna próbna

Komendant hufca może zaliczyć drużynę (nowo powstałą lub zdobywającą specjalność) do kategorii „wodna próbna”, jeżeli rada drużyny przedstawi plan zdobywania miana drużyny wodnej zgodnie z Zasadami pracy harcerskich specjalności. Roczny program powinien obejmować:

 • zdobywanie stopni, sprawności, znaków służb i realizację projektów wodnych i żeglarskich,
 • zbiórki o tematyce wodnej,
 • służbę specjalnościową na rzecz środowiska i społeczności lokalnej,
 • współpracę z fachowcami, instytucjami i organizacjami żeglarskimi, wodnymi lub morskimi,
 • wybór nazwy, bohatera i tworzenie obrzędowości związanej ze specjalnością,
 • udział członków drużyny (w pierwszej kolejności zastępowych i przybocznych) w kursach specjalnościowych,
 • udział drużyny w konkursach i festiwalach marynistycznych i żeglarskich,
 • wymianę doświadczeń z innymi środowiskami specjalności wodnej.

Drużyna wodna

Na wniosek rady drużyny wodnej próbnej (pozytywnie zaopiniowany przez pilota chorągwi) komendant hufca może nadać miano drużyny wodnej, jeżeli drużyna zrealizowała roczny program próby. Miano przyznawane jest na rok. Co roku drużyna powinna dokonać podsumowania działalności wodniackiej w oparciu o kryteria.

Drużyna żeglarska (morska)

O miano drużyny żeglarskiej (w hufcach na Wybrzeżu – morskiej) mogą ubiegać się drużyny wodne, które spełniają następujące warunki: zdobyły miano drużyny wodnej przynajmniej 2 lata z rzędu oraz spełniają podwyższone standardy organizacyjne i szkoleniowe.Mianem drużyny żeglarskiej (morskiej) wyróżnia się drużyny, które osiągają dobre efekty i mogą być przykładem dla innych, potrafią samodzielnie organizować imprezy wodniackie i podstawowe szkolenie żeglarskie.

Dokumentem stwierdzającym zdobycie miana harcerskiej drużyny żeglarskiej (morskiej) jest patent flagowy. Patent nadaje pilot chorągwi (lub kierownik HDWiŻ GK ZHP). Jego nadanie ogłasza w rozkazie właściwy komendant hufca.

Wniosek harcerskiej drużyny wodnej o przyznanie patentu flagowego – zaopiniowany przez komendanta hufca oraz retmana lub sztormana) należy złożyć u pilota chorągwi (w przypadku braku inspektoratu wodnego w chorągwi u Kierownika Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich Wydziału Specjalności GK ZHP).

Jeżeli drużyna przestaje spełniać wymagania, następuje cofnięcie patentu i prawa używania nazwy „harcerska drużyna żeglarska (morska)”.


WODNIACY

http://woda.jestekstra.pl/modules/mastop_publish/?tac=41