Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo
Home / Struktura / Harcerska Drużyna Wodna / Propozycja kryteriów HDWiŻ

Propozycja szczegółowych kryteriów Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich

I. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszą instrukcję wydaje się na podstawie:
  1. Uchwały Głównej Kwatery ZHP nr 57/2011 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie zatwierdzenia „Zasad pracy specjalności w jednostkach harcerskich” (załącznik, pkt. 5.3.).
  2. Uchwały Konferencji Drużyn Wodnych i Żeglarskich ZHP z dnia 11 grudnia 2010 roku w sprawie uzupełnienia dokumentu „Organizacja wychowania wodnego i morskiego w ZHP” o kryteria nadawania mian, 
 2. Jeżeli w dokumencie jest mowa o wychowaniu wodnym i morskim, oznacza to cele, metody i rozwiązania organizacyjne opisane w Uchwale Konferencji Drużyn Wodnych i Żeglarskich ZHP w dnia 11 grudnia 2010 roku „Organizacja wychowania wodnego i morskiego ZHP” z późniejszymi zmianami.
 3. Instrukcja precyzuje zasady pracy harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich określone w dokumencie „Zasady pracy specjalności w jednostkach harcerskich”. Jeżeli w instrukcji jest mowa o:
  1. wodnej gromadzie zuchowej (WGZ), oznacza to harcerską gromadę zuchową, która wykorzystuje tematykę i aktywności wodne (żeglarstwo, kajakarstwo, wioślarstwo, pływanie, modelarstwo, kulturę marynistyczną itp.) i stosuje założenia wychowania wodnego i morskiego ZHP oraz „Zasady pracy specjalności w jednostkach harcerskich”w pracy wychowawczej z dziećmi. Harcerska Wodna Gromada Zuchowa działa w szczepie wodnym lub innym wielopoziomowym środowisku specjalności wodnej i żeglarskiej (drużyna wielopoziomowa, Harcerski Ośrodek Wodny lub Morski itp.), gwarantującym kontynuację – możliwość przeżycia przyszłej przygody i wyczynu specjalnościowego,
  2. harcerskiej drużynie wodnej (HDW), oznacza to drużynę harcerską, która, wykorzystując zainteresowania harcerzy aktywnościami wodnymi (żeglarstwo, sporty motorowodne, kajakarstwo, wioślarstwo, pływanie, nurkowanie, szkutnictwo, ratownictwo wodne itp.) i stosując założenia wychowania wodnego i morskiego ZHP popularyzuje zagadnienia wodne oraz stwarza możliwość indywidualnego rozwoju harcerzy w różnych obszarach wodnej aktywności,
  3. Patencie Flagowym, oznacza to dokument wydawany przez szefa właściwego, uprawnionego inspektoratu specjalności wodnej i żeglarskiej (pilota chorągwi lub kierownika (komodora) drużyn wodnych i żeglarskich ZHP), przyznawany wyróżniającym się harcerskim drużynom wodnym (HDW). Jego nadanie ogłasza w rozkazie Naczelnik ZHP.
  4. stosowaniu specyficznych form pracy, oznacza to m.in.: harce wodne, rejsy, spływy, wyprawy morskie, kursy i szkolenia oraz prace techniczne i konserwatorskie związane z przygotowaniem do nich sprzętu pływającego;
  5. stosowaniu symboliki i obrzędowości, oznacza to umundurowanie wodne, symbolikę i obrzędowość opartą o etykę i etykietę żeglarską oraz etykietę flagową i ceremoniał morski;
  6. stosowaniu specyficznych instrumentów metodycznych, oznacza to system sprawności i odznak specjalności wodnej i żeglarskiej oraz uprawnienia państwowe i specjalistyczne z zakresu sportów wodnych;
  7. zastępie, oznacza to wachtę drużyny wodnej lub żeglarskiej,
  8. uprawnionym inspektoracie (referacie) chorągwianym lub szefie uprawnionego inspektoratu (referatu) chorągwianego, oznacza to odpowiednio uprawniony zespół pilota chorągwi lub pilota chorągwi,
  9. właściwym inspektoracie Wydziału Specjalności GK ZHP lub szefie właściwego inspektoratu Wydziału Specjalności GK ZHP, oznacza to odpowiednio kierownictwo drużyn wodnych i żeglarskich ZHP lub komodora (kierownika) drużyn wodnych i żeglarskich ZHP,
  10. powołaniu na terenie hufca zespołu drużyn specjalnościowych lub szefa zespołu drużyn specjalnościowych hufca, oznacza to retmanat (sztormanat w hufcach na Wybrzeżu) lub retmana (sztormana) hufca.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą instrukcją zastosowanie mają „Zasady pracy specjalności w jednostkach harcerskich”.
II. Tryb (procedura) zdobywania miana wodnej gromady zuchowej (WGZ), harcerskiej drużyny wodnej (HDW) lub Patentu Flagowego
 1. Ustala się miano wodnej gromady zuchowej (WGZ), harcerskiej drużyny wodnej (HDW) oraz Patent Flagowy.
 2. Ambicją każdej dobrej wodnej gromady zuchowej lub drużyny wodnej jest wyrobić w harcerzach sylwetkę wszechstronnego i sprawnego człowieka wody – świetnego i odważnego pływaka, władającego każdym wiosłem wioślarza, dobrego żeglarza, wzbogacając dodatkowo wyszkolenie o motorowodniactwo, ratownictwo wodne, inne aktywności wodne, jak również szkutnictwo i modelarstwo marynistyczne.
 3. Drużyna/gromada realizuje taki program, aby jej członkowie poprzez zdobywanie sprawności, realizację zadań zespołowych, projektów i znaków służb, zdobywanie odznak wodnych, stopni harcerskich i instruktorskich, uprawnień państwowych i specjalistycznych w zgodzie z metodą harcerską pogłębiali swoją wiedzę i doskonalili umiejętności z zakresu wybranej specjalności.
 4. Podstawą prawidłowej realizacji założeń wychowania wodnego i morskiego w drużynach wodnych i żeglarskich ZHP jest objęcie rocznymi planami pracy wszystkich obszarów tematycznych, wyróżnionych w kryteriach szczegółowych.
 5. Istotą wychowania wodnego i morskiego jest długotrwałość indywidualnego rozwoju i szkolenia, dlatego nie jest ważna liczba zdobytych odznak i tytułów, ale możliwość kontynuacji procesów w kolejnych latach zarówno indywidualnie, jak i w skali całej drużyny.
 6. Programy i przedsięwzięcia mogą mieć charakter wieloletni, podzielony na dające się wyodrębnić w jednym roku etapy.
 7. Każda jednostka ubiegająca się o nadanie miana powinna spełniać wymogi dotyczące kadry specjalnościowej - drużynowym powinien być instruktor ZHP lub członek ZHP z otwartą próbą na stopień przewodnika, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu specjalności wodnej i żeglarskiej, udokumentowane ukończeniem kursu specjalistycznego lub uprawnieniem państwowym:
  1. min. pierwszy poziom uprawnień państwowych w dyscyplinach wodnych (np. patent żeglarza jachtowego, sternika motorowodnego lub inny równoważny certyfikat kompetencji - dla WGZ i HDW; dodatkowo pierwszy poziom uprawnień szkoleniowych w dyscyplinach wodnych (np. tytuł młodszego instruktora żeglarstwa lub inny równoważny certyfikat kompetencji) – przy ubieganiu się o Patent Flagowy,
  2. w przypadku, kiedy drużynowy nie posiada ww. kwalifikacji, w drużynie powinien być specjalista danej specjalności - szef wyszkolenia specjalnościowego – posiadający odpowiednie uprawnienia.
 8. Jednostka ubiegająca się o miano wodnej gromady zuchowej (WGZ) lub harcerskiej drużyny wodnej (HDW) opracowuje na podstawie szczegółowych kryteriów specjalności wodnej i żeglarskiej program rocznej działalności i zatwierdza go we właściwej komendzie, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego inspektoratu.
 9. Nowo-powstała lub istniejąca - rozpoczynająca zdobywanie miana WGZ/HDW - jednostka zostaje zaliczona przez właściwego komendanta do kategorii „wodna-próbna”, jeżeli jej rada przedstawiła plan zdobywania miana zgodnie z „Zasadami pracy specjalności w jednostkach harcerskich”.
 10. Wniosek harcerskiej jednostki wodnej (drużyny/gromady) o przyznanie miana (HDW/WGZ) zaopiniowany przez komendanta i retmana/sztormana hufca przesyłany jest do właściwego, uprawnionego inspektoratu specjalności wodnej i żeglarskiej.
 11. Szczegółowa procedura przyznawania miana WGZ/HDW jest określona w „Zasadach pracy specjalności w jednostkach harcerskich”.
 12. Patentem Flagowym wyróżnia się harcerskie drużyny wodne (HDW), które w swojej pracy osiągają dobre efekty i mogą być przykładem dla innych.
 13. O nadanie Patentu Flagowego może ubiegać się drużyna, która:
  • prowadzi potwierdzoną mianami (HDW) działalność zgodną z kryteriami harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich w ostatnich dwóch kolejnych latach,
  • czynnie uczestniczy w kreowaniu wydarzeń wodnych na obszarze swojego działania,
  • prezentuje podwyższony poziom działań specjalistycznych,
  • samodzielnie  organizuje przedsięwzięcia wodniackie (szczególnie w zakresie wyczynu morskiego)i podstawowe szkolenie żeglarskie,
  • spełnia dodatkowe, podwyższone standardy organizacyjne i programowe.
 14. Wniosek harcerskiej drużyny wodnej o przyznanie Patentu Flagowego (zaopiniowany przez komendanta i retmana/sztormana hufca) przesyłany jest do właściwego, uprawnionego inspektoratu specjalności wodnej i żeglarskiej.
 15. Patent Flagowy nadawany jest na rok. Drużyna, której nadano patent ma prawo używać nazwy „Harcerska Drużyna Żeglarska” lub „Harcerska Drużyna Morska”.
 16. Jeżeli w kolejnym roku działalności drużyna nie spełnia kryteriów Patentu Flagowego, następuje jego cofnięcie.
III. Kryteria wodnej gromady zuchowej (WGZ)
 1. Prowadzone w gromadzie działania specjalnościowe
  1. gromada uczestniczy w śródrocznych działaniach wyjazdowych, organizowanych przez jej wodne środowisko działania; przynajmniej raz w roku bierze udział w akcji plenerowej połączonej z harcami wodnymi,
  2. gromada realizuje program edukacji żeglarskiej Junga&Kadet,
  3. gromada rozpowszechnia naukę pływania – na przykład poprzez cykliczne zajęcia pływackie na basenie,
  4. gromada uczestniczy w zorganizowanych formach wodnej akcji letniej podczas wakacji.
 2. Zdobywane sprawności, uprawnień (instrumentów metodycznych) przez członków gromady:
  1. zuchy zdobywają gwiazdki i sprawności adekwatne do ich wieku,
  2. każdy członek gromady corocznie zdobywa co najmniej jedną sprawność specjalności wodnej i żeglarskiej lub realizuje zadanie specjalistyczne z zakresu aktywności wodnej (np. w ramach programu Junga&Kadet).
 3. Zasoby kadrowe gromady
  1. drużynowy lub działający w gromadzie Instruktor Wyszkolenia Wodnego posiada przynajmniej pierwszy stopień wodniackich uprawnień państwowych np.: patent żeglarza jachtowego (lub równoważny certyfikat kompetencji),
  2. gromada współpracuje z Młodszym Ratownikiem WOPR, korzysta z kadry specjalistycznej swojego wodnego środowiska działania.
 4. Udział w imprezach i akcjach regionalnych
  1. gromada przynajmniej raz w roku bierze udział w wodniackiej imprezie rangi chorągwianej, np. w spartakiadzie żeglarskiej, mistrzostwach pływackich lub festiwalu szantowym.
 5. Działania w środowisku lokalnym
  1. gromada w swojej szkole, osiedlu lub gminie promuje sprawy związane z wodą, tradycją i kulturą morską - np. prowadząc gazetkę szkolną, organizując przedstawienia teatrzyku zuchowego,
 6. Kontakt z retmanem/sztormanem, pilotem
  1. drużynowy lub przyboczny uczestniczy w spotkaniach i odprawach drużynowych harcerskich drużyn wodnych - np. w retmanacie/sztormancie hufca lub zespole pilota chorągwi,
  2. kadra gromady bierze udział w warsztatach dla animatorów kultury marynistycznej organizowanych w hufcu lub chorągwi,
  3. gromada zbiera i wykorzystuje w bieżącej pracy materiały metodyczne i oferty programowe proponowane przez terenowe i centralne struktury wsparcia wychowania wodnego i żeglarskiego (retmanat/sztormanat, zespół pilota, kierownictwo harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich).
 7. Obrzędowość wodniacka, umundurowanie, znaki, zwyczaje, tajemnice
  1. gromada posiada nazwę, totem, pieczęć, kronikę, okrzyk i piosenkę/pląs nawiązujące do tematyki wodnej; rozwija własną obrzędowość w oparciu o tradycje morskie, przesądy żeglarskie oraz etykę i etykietę ludzi morza,
  2. elementy wystroju harcówki zuchowej (np. tablica ogłoszeń, skarbiec, pacholik itp.) nawiązują do wodnych aktywności;
  3. zuchy są umundurowane zgodnie z regulaminem mundurów harcerskich drużyn wodnych.
IV. Kryteria harcerskiej drużyny wodnej (HDW)
 1. Prowadzone w drużynie działania i szkolenia specjalnościowe
  1. drużyna organizuje wędrówki na wodzie, w ciągu roku przeprowadza przynajmniej jedną śródroczną akcję wyjazdową, na przykład:
   • wykapki wodne – kilkugodzinne wypady w dół, względnie w górę rzeki (najbliższej) z wodowaniem i lądowaniem łodzi lub kajaków zwykle w tym samym miejscu, 
   • spływy i rejsy wodne – wędrówki wodne w dół, względnie w górę rzeki lub po wodach stojących z biwakowaniem w terenie, przygotowywaniem posiłków itp., trwające od jednego do pięciu dni.
  2. drużyna umożliwia harcerzom rozwój specjalistyczny lub realizuje program edukacji żeglarskiej Junga&Kadet; w ciągu roku zapewnia przynajmniej jedną zamkniętą formę szkoleniową z zakresu bezpieczeństwa na wodzie lub szkolenia podstawowego własnej specjalności (co najmniej szkolenie wioślarskie),
  3. drużyna utrzymuje stałą współpracę z właścicielami łodzi i jachtów mogących służyć do szkolenia i doskonalenia umiejętności członków drużyny,
  4. drużyna rozpowszechnia naukę pływania – na przykład poprzez cykliczne zajęcia pływackie na basenie,
  5. drużyna aktywnie uczestniczy w zorganizowanych formach wodnej akcji letniej podczas wakacji.
 2. Zdobywane sprawności, uprawnień (instrumentów metodycznych) przez członków drużyny:
  1. harcerze, harcerze starsi i wędrownicy zdobywają stopnie adekwatne do ich wieku,
  2. każdy członek drużyny corocznie zdobywa co najmniej jedną sprawność specjalności wodnej i żeglarskiej, znak służb, odznakę turystyczną PTTK lub uprawnienie specjalistyczne z zakresu aktywności wodnej (patenty odpowiednio jungi, kadeta oraz żeglarza jachtowego; z wyłączeniem zuchów).
 3. Zasoby kadrowe drużyny
  1. drużynowy lub Instruktor Wyszkolenia Wodnego posiada przynajmniej pierwszy stopień wodniackich uprawnień państwowych np.: patent żeglarza jachtowego (lub równoważny certyfikat kompetencji),
  2. drużyna stale współpracuje z Młodszym Ratownikiem WOPR,
  3. drużyna utrzymuje stałą współpracę z organizacją lub instytucją zajmującą się propagowaniem/szkoleniem w obszarze sportów wodnych; stale współpracuje z instruktorem szkolącym na specjalistyczne uprawnienia np.: z IŻ PZŻ, IM PZMWiNW, instruktorem lub trenerem sportu w wybranej dyscyplinie wodnej.
 4. Udział w imprezach i akcjach ogólnopolskich (lub regionalnych)
  1. drużyna przynajmniej raz w roku bierze udział w wodniackiej imprezie rangi chorągwianej lub ogólnopolskiej - np. w spartakiadzie żeglarskiej, mistrzostwach pływackich lub festiwalu szantowym.
 5. Organizacja przedsięwzięć dla środowiska lokalnego
  1. drużyna w swojej szkole, osiedlu lub gminie promuje sprawy związane z wodą, tradycją i kulturą morską, inicjuje twórczość marynistyczną - np. prowadząc gazetkę, organizując wieczorek morskiej poezji śpiewanej,
  2. w ciągu roku organizuje przynajmniej jedną formę popularyzacji z zakresu aktywności wodnej.
 6. Kontakt z retmanem/sztormanem, pilotem
  1. drużynowy lub przyboczny uczestniczy w spotkaniach i odprawach drużynowych harcerskich drużyn wodnych - np. w retmanacie/sztormancie hufca lub zespole pilota chorągwi,
  2. kadra drużyny bierze udział w warsztatach dla animatorów kultury marynistycznej organizowanych w hufcu lub chorągwi,
  3. drużyna gromadzi i wykorzystuje w bieżącej pracy materiały metodyczne i oferty programowe proponowane przez terenowe i centralne struktury wsparcia wychowania wodnego i żeglarskiego (retmanat/sztormanat, zespół pilota, kierownictwo harcerskich drużyn wodnych i żeglarskich).
 7. Szeroko rozumiana służba (od harcerskiej gry do wędrowniczej służby)
  1. drużyna prowadzi akcję uświadamiającą zagrożenia związane z zanieczyszczaniem środowiska wodnego – np. zwiady trucicieli rzeki, zbiórki tematyczne, akcje oczyszczania brzegów rzeki, jeziora, stawu,
  2. harcerze z drużyny ochoczo podejmują prace przy sprzęcie wodnym, na którym realizowane są zajęcia i szkolenia - np. angażują się w prace szkutnicze, wodowanie i taklowanie jachtów,
  3. harcerze pomagają przy organizacji otwarcia lub zamknięcia sezonu żeglarskiego w ośrodku wodnym lub przystani znajdujących się na terenie ich działania.
 8. Obrzędowość wodniacka, umundurowanie, etyka i etykieta żeglarska
  1. drużyna posiada i rozwija własną obrzędowość w oparciu o tradycje morskie, przesądy żeglarskie oraz etykę i etykietę ludzi morza ze szczególnym uwzględnieniem ceremoniału polskiej floty.
  2. harcerze są umundurowani zgodnie z regulaminem mundurów harcerskich drużyn wodnych.
V. Dodatkowe (poszerzone) kryteria dla drużyn ubiegających się o Patent Flagowy
 1. Prowadzone w drużynie działania i szkolenia specjalnościowe
  1. drużyna samodzielnie organizuje letni obóz wodny lub rejs śródlądowy, zatokowy lub morski,
  2. wędrownicy i instruktorzy stale podnoszą swoje kwalifikacje fachowe – np. uczestnicząc w Morskiej Akcji Szkoleniowej lub innych przedsięwzięciach szkoleniowo-stażowych,
  3. drużyna w ciągu roku organizuje dla swoich członków przynajmniej jedną formę szkoleniową z zakresu szkolenia specjalistycznego specjalności wodnej lub żeglarskiej (zalecany kurs na stopień żeglarza jachtowego, sternika jachtowego, starszego sternika motorowodnego lub równoważny certyfikat kompetencji) lub przynajmniej jedną formę stażu na stopnie żeglarskie lub motorowodne (zalecane rejsy zatokowe i morskie).
 2. Zasoby kadrowe drużyny
  1. drużynowy (ew. Instruktor Wyszkolenia Żeglarskiego) posiada minimum II stopień uprawnień specjalistycznych (patent Sternika Jachtowego, Starszego Sternika Motorowodnego lub równoważny certyfikat kompetencji) oraz uprawnienia instruktorskie lub trenerskie pozwalające na prowadzenie szkolenia na podstawowy stopień (np. uprawnienia Młodszego Instruktora Żeglarstwa),
  2. w drużynie cały rok pracuje młodszy ratownik WOPR, współpracujący, na stałe, z Ratownikiem WOPR,
 3. Udział w imprezach i akcjach ogólnopolskich (lub regionalnych)
  1. drużyna przynajmniej raz w roku organizuje samodzielnie (lub współorganizuje z innymi) wodniacką imprezę dla kilku drużyn - np. spartakiadę żeglarską rangi chorągwianej lub ogólnopolskiej, mistrzostwa pływackie lub festiwal szantowy.
 4. Organizacja przedsięwzięć dla środowiska lokalnego
  1. drużyna w swojej szkole, osiedlu lub gminie promuje sprawy związane z wodą, tradycją i kulturą morską, inicjuje twórczość marynistyczną - np. prowadząc gazetkę, organizując wieczorek morskiej poezji śpiewanej,
 5. Kontakt z retmanem/sztormanem, pilotem
  1. drużyna (kadra) utrzymuje stały kontakt z retmanem oraz pilotem chorągwi,
  2. kadra drużyny bierze udział w warsztatach dla animatorów kultury marynistycznej organizowanych w hufcu lub chorągwi oraz innych formach szkolenia metodycznego.
 6. Szeroko rozumiana służba (od harcerskiej gry, do wędrowniczej służby)
  1. drużyna w porozumieniu z właściwą administracją podejmuje stałą służbę związaną z lokalnym (dla miejsca działania lub obozowania) systemem wodnym - np. monitorując stany i zagrożenia powodziowego pobliskiej rzeki lub niebezpieczeństwa ekologiczne,
  2. corocznie drużyna przeprowadza akcję uświadamiającą zagrożenia związane z zanieczyszczaniem środowiska wodnego (np. "zwiad trucicieli rzeki", cykl zbiórek tematycznych, akcję oczyszczania brzegów rzeki lub pobliskiego akwenu (jeziora, stawu) itp.) lub działanie przeciwdziałające zagrożeniom związanym z bezpieczeństwem na wodzie (np. prowadzenie całorocznej pracy patroli WOPR).
  3. kadra drużyny chętnie pomaga w przeprowadzaniu kursów i egzaminów żeglarskich w innych drużynach hufca lub chorągwi,
  4. harcerze organizują lub współorganizują otwarcie lub zamknięcie sezonu żeglarskiego w ośrodku wodnym lub przystani znajdujących się na terenie ich działania.
 7. Obrzędowość wodniacka, umundurowanie, etyka i etykieta żeglarska
  1. drużyna posiada obrzędowość, a jej członkowie są wzorowo umundurowani,
  2. drużyna może być wzorem adaptacji tradycji morskich, przestrzegania etykiety jachtowej i ceremoniału dla innych drużyn wodnych.

Zobacz także
Zarekomenduj tę stronę znajomym! Podgląd wydruku