Tagi
armada chorągiew CWM CWM ZHP w Gdyni drużyna drużyny festiwal Gdynia harcerze instruktorzy jacht jachty Jamboree kadry KHDWiŻ konferencja kurs kursy morze mundury muzyka narada patenty pilot polesie prawo projekt PZŻ regaty rejs rejsy rozporządzenie s/y ZAWISZA CZARNY s/y ZJAWA skauci specjalności sport spotkanie stopnie szantowiązałka szanty szkolenie Teliga warsztaty wodniacy wyprawa zhp zlot łódź żeglarstwo
Home / Struktura / Struktury terenowe

Terenowe struktury wsparcia drużyn specjalności wodnej i żeglarskiej

Szczep

Szczep drużyn wodnych to dobrowolny związek kilku drużyn działających na tym samym terenie powołany w celu wzajemnego wspierania programu wychowania wodnego, w szczególności poprzez wielopokoleniowość - zapewnienie tzw. „ciągu wychowawczego” i wydłużenie okresu działania w harcerstwie wodnym.

Retmanat (sztormanat)

Retmanat (na Wybrzeżu – sztormanat) to namiestnictwo drużyn wodnych, czyli programowo-metodyczna komórka komendy hufca wspierająca pracę drużyn wodnych i żeglarskich. Do zadań retmanatu należą m.in.:

 • pomoc drużynom w realizacji programu wodnego,
 • systematyczna wizytacja drużyn,
 • wydawanie regulaminów wewnętrznych,
 • zarządzanie sprzętem wodnym,
 •  pozyskiwanie instruktorów,
 • praca z kadrą wodną,
 • organizacja oraz prowadzenie obozów szkoleniowych i rejsów morskich,
 • współpraca z władzami hufca.

W skład retmanatu wchodzą: retman i jego zastępcy, sekretarz, instruktor wyszkolenia żeglarskiego i bosman. Reprezentanci środowisk wodnych (drużyn, kręgów i szczepów wodnych) wchodzą w skład zespołu z racji pełnionej funkcji.
 

Retman

Retman, to instruktor kierujący na terenie hufca sprawami wychowania wodnego i morskiego, mianowany przez komendanta hufca w porozumieniu z pilotem chorągwi na wniosek sejmiku drużyn wodnych hufca. W hufcach nadmorskich odpowiednikiem retmana jest sztorman.

Do zadań Retmana należą m.in.:

 • popularyzacja zagadnień morskich oraz wodnych w drużynach harcerskich,
 • troska o zdobywanie przez młodzież umiejętności pływania i korzystania ze sprzętu pływającego,
 • tworzenie baz do prowadzenia zajęć szkutniczych i modelarskich,
 • pomoc drużynom w zaopatrywaniu się w sprzęt wodny,
 • organizowanie kursów na stopnie żeglarskie i motorowodne,
 • organizowanie patroli WOPR i przygotowanie ich do wykonywania zadań.

Retman wnioskuje o zatwierdzenie kadry drużyn wodnych, zatwierdza plany pracy drużyn wodnych oraz imprez wodnych, reprezentuje środowisko na zewnątrz. Powinien być instruktorem ZHP i posiadać co najmniej patent sternika jachtowego lub starszego sternika motorowodnego (lub równoważny certyfikat kompetencji) oraz mieć odpowiednie przeszkolenie. 
 

W tradycyjnej terminologii w żegludze rzecznej retmanem nazywano starszego, najbardziej doświadczonego flisaka kierującego spływem. Za transport (towar) odpowiadał szyper, a retman kierował nawigacją oraz odpowiadał za bezpieczeństwo prowadzonej przez siebie flotylli. Natomiast sztorman to oficer nawigacyjny stojący na czele jednej wachty (zmiany załogi) jachtu morskiego. Sztorman odpowiada za nawigację, bezpieczeństwo żeglugi i organizację pracy na pokładzie podczas swojej wachty.
 

Zespół Pilota

Zespół pilota to tradycyjna nazwa inspektoratu (referatu) specjalności wodnej i żeglarskiej w chorągwi (wcześniej wydziału wodnego chorągwi). Zakres jego obowiązków jest niemal taki, jak w przypadku retmanatu, tylko obszar działania jest większy. W skład zespołu wchodzą instruktorzy specjalności wodnej - specjaliści z zakresu wychowania, szkolenia i organizacji zajęć sportów wodnych.
 

Pilot to instruktor - szef zespołu, który kieruje na terenie chorągwi sprawami wychowania wodnego i morskiego, mianowany przez komendanta chorągwi w porozumieniu z Kierownikiem HDWiŻ GK ZHP na wniosek sejmiku drużyn wodnych chorągwi. Pilot reprezentuje środowiska wodne chorągwi wobec jej władz i GK ZHP oraz na zewnątrz organizacji. Z racji pełnionej funkcji wchodzi w skład Kierownictwa Harcerskich Drużyn Wodnych i Żeglarskich w randze współpracownika. Do jego zadań należy:

 • opracowywanie i nadzór realizacji programu pracy wychowania wodnego chorągwi w oparciu o założenia wychowania wodnego i morskiego ZHP oraz uchwały sejmiku drużyn wodnych chorągwi,
 • popularyzacja zagadnień morskich i wodnych, w tym wprowadzanie do programu działań chorągwi elementów wychowania wodnego skierowanych do harcerzy spoza specjalności,
 • pozyskiwanie i rozwój kadr specjalności wodnej, w tym pozyskiwanie dorosłych specjalistów,
 • dbałość o zapewnienie dostępu do specjalistycznych szkoleń dla kadr wodnych,
 • utrzymywanie współpracy z wojewódzkimi strukturami związków sportowych w dyscyplinach wodnych,
 • we współpracy z KHDWiŻ postulowanie i lobbowanie zmian w przepisach sprzyjających rozwojowi aktywności wodnej młodzieży,
 • opieka nad bieżącą działalnością retmanów,
 • ocena całorocznej pracy drużyn wodnych oraz retmanatów,
 • prowadzenie ewidencji drużyn specjalności wodnej chorągwi; na wniosek retmanów dokonywanie zmian w ewidencji drużyn specjalności wodnej, wnioskowanie do komendantów hufców o nadanie drużynom mian wodnych,
 • opiniowanie wszelkich działań dotyczących wychowania i aktywności wodnej w chorągwi.

 

W tradycyjnej terminologii morskiej pilot to doświadczony kapitan, świetnie znający warunki lokalne, który pomaga innym bezpiecznie wyprowadzać statki z portu na otwarte wody.

Sejmik Drużyn Wodnych

Sejmik Drużyn Wodnych, to zbiórka delegatów środowisk wodnych hufca lub chorągwi. Zwykły sejmik odbywa się co 2 lata, zgodnie z rytmem wyborów do władz hufca/chorągwi i jest zwoływany przez retmana/pilota co najmniej miesiąc przed wyznaczoną datą.
 
Nadzwyczajny sejmik jest zwoływany na wniosek:

 • retmanatu/zespołu pilota
 • minimum 1/3 całego środowiska wodnego,
 • komendy hufca/chorągwi.

Do zadań sejmiku należą m.in.:

 • wybór retmana/pilota i zatwierdzanie składu zespołu (osób wchodzących w skład zespołu oprócz reprezentantów środowisk wodnych),
 • ocena realizacji postanowień poprzedniego sejmiku,
 • ocena działalności zespołu w okresie od poprzedniego sejmiku,
 • wytyczenie kierunków dalszego rozwoju środowiska wodnego,

W sejmiku uczestniczą z głosem decydującym instruktorzy zespołu i delegaci środowisk wodnych. Zaproszeni goście posiadają głos doradczy.

HKŻ

Harcerski klub żeglarski to forma opisu harcerskiej struktury wychowania wodnego na danym poziome (chorągwi, hufca lub drużyny) w celu zarejestrowania na prawach klubu/sekcji w PZŻ lub PZMWiNW. HKŻ nie jest nową, ani wyodrębnioną jednostką, a jedynie wyrazem istniejących struktur ZHP zgodnym z prawem sportowym. Jeśli sytuacja tego wymaga HKŻ może uzyskać status UKŻ.


Zobacz także
Zarekomenduj tę stronę znajomym! Podgląd wydruku